pixelg
SA - R - 2020-03-20 - OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA (opteam)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA (opteam) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-20
OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
36-002Jasionka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tajęcina113
(ulica)(numer)
17 867 21 0017 852 01 38
(telefon)(fax)
www.opteam.pl
(e-mail)(www)
813-033-45-31008033000
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów i zrównane z nimi59 45767 12213 82115 731
Zysk (strata) na sprzedaży54-81013-190
Zysk (strata) na działalności operacyjnej632-195147-46
Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 2281 540518361
Zysk (strata) netto1 9201 393446326
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 37928278566
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 802-917-1 116-215
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 825741424174
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 891489207115
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) 0,260,190,060,04
Stan na 31.12.2019Stan na 31.12.2018Stan na 31.12.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa razem 59 55054 15813 98412 595
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 7 8076 8331 8331 589
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 20 80518 3064 8864 257
Kapitał własny30 93829 0197 2656 749
Kapitał podstawowy 730730171170
Średnia ważona liczba akcji w szt.7 299 6667 299 6667 299 6667 299 666
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 4,243,981,000,92
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1- Pismo Prezesa Zarządu OPTeam S.A.- raport 2019.pdf
2-Sprawozdanie_finansowe_OPTeam S A 2019_ESPI_DR-sig_RG JB TO.pdf
3-Sprawozdanie Zarządu 2019 r_v2 DR- AR-v3_-sig_RG JB TO.pdf
4-Sprawozdanie z badania OPTeam S.A..pdf
5-Oświadczenie Rady OPTeam-raport 2019.pdf
6-Ocena Rady OPTeam-raport 2019.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Tomasz OstrowskiPrezes Zarządu
2020-03-20Jacek BłahutWiceprezes Zarządu
2020-03-20Rafał GnojnickiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Dobrosława RączkaDyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:OPTEAM S.A.
Adres:Tajęcina 113, 36-002 Jasionka
Telefon:17 867 21 00
Fax:17 852 01 38
www:www.opteam.pl
NIP:813-033-45-31
REGON:008033000

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Opteam SA
OPTEAM
2020-03-20 SA - R
2020-03-11 zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dot. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA
2020-01-20 terminarz raportów
2019-12-02 zawarcie umowy z Morgan Stanley & Co. International plc.
2019-11-25 otrzymanie rozliczenia nabycia BilliBird SA
2019-11-07 SA - Q3
2019-11-07 kupno akcji przez Leona Marciniec
2019-11-07 sprzedaż akcji przez ZM Invest SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy