pixelg
SA - PSr - 2020-07-29 - ORANGE POLSKA SA (orangepl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ORANGE POLSKA SA (orangepl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-07-29
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPLTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-326Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie160
(ulica)(numer)
22 527 23 2322 527 23 41
(telefon)(fax)
investors@orange.comwww.orange.pl
(e-mail)(www)
526-02-50-995012100784
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

I. Przychody 5 632 000 5 537 000 1 268 097 1 291 278

II. Zysk z działalności operacyjnej 197 000 213 000 44 356 49 674

III. Zysk przed opodatkowaniem 16 000 60 000 3 603 13 993

IV. Zysk netto 14 000 47 000 3 152 10 961

V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 14 000 47 000 3 152 10 961

VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) 0,01 0,04 - 0,01

VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312

VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem (57 000) 24 000 (12 834) 5 597

IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. (57 000) 24 000 (12 834) 5 597

X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 598 000 1 240 000 359 805 289 179

XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 111 000) (1 228 000) (250 152) (286 380)

XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (500 000) (200 000) (112 580) (46 642)

XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (13 000) (188 000) (2 927) (43 843)


stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019 stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019

XIV. Aktywa obrotowe razem 3 508 000 3 493 000 785 490 820 242

XV. Aktywa trwałe razem 21 102 000 21 429 000 4 725 034 5 032 053

XVI. Suma aktywów 24 610 000 24 922 000 5 510 524 5 852 295

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 770 000 4 191 000 1 739 812 984 149

XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 6 301 000 10 174 000 1 410 882 2 389 104

XIX. Kapitał własny razem 10 539 000 10 557 000 2 359 830 2 479 042

XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 537 000 10 555 000 2 359 382 2 478 572

XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 881 549 924 504


półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

I. Przychody 5 167 000 5 244 000 1 163 398 1 222 948

II. Zysk z działalności operacyjnej 178 000 192 000 40 078 44 776

III. Zysk przed opodatkowaniem 5 000 60 000 1 126 13 993

IV. Zysk netto 5 000 54 000 1 126 12 593

V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) - 0,04 - 0,01

VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312

VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem (66 000) 31 000 (14 861) 7 229

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 608 000 1 318 000 362 056 307 369

IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 143 000) (1 228 000) (257 357) (286 381)

X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (461 000) (251 000) (103 798) (58 535)

XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 4 000 (161 000) 901 (37 547)


stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019 stan na 30.06.2020 stan na 31.12.2019

XII. Aktywa obrotowe razem 3 094 000 3 103 000 692 790 728 660

XIII. Aktywa trwałe razem 21 217 000 21 492 000 4 750 784 5 046 848

XIV. Suma aktywów 24 311 000 24 595 000 5 443 574 5 775 508

XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 626 000 4 015 000 1 707 568 942 820

XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 6 222 000 10 090 000 1 393 193 2 369 379

XVII. Kapitał własny razem 10 463 000 10 490 000 2 342 813 2 463 309

XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 881 549 924 504


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
MSSF I półrocze 2020 skrócone skonsolidowane.pdfSprawozdanie finansowe skonsolidowane
MSSF I półrocze 2020 skrócone jednostkowe.pdfSprawozdanie finansowe jednostkowe
Komentarz PSr-2020 skonsolidowany.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie Zarządu Grupa PSr 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Raport Audytora z przeglądu Grupy.pdfRaport z przeglądu - Grupa
Raport Audytora z przeglądu Orange Polska S.A..pdfRaport z przeglądu - Orange Polska S.A.
OPL_1H2020 report.pdfEnglish version (angielskie tłumaczenie powyższych dokumentów)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-07-29Jean-François FallacherPrezes Zarządu


2020-07-29Jacek KunickiCzłonek Zarządu


2020-07-29Mariusz GacaWiceprezes Zarządu


2020-07-29Bożena LeśniewskaWiceprezes Zarządu


2020-07-29Witold DrożdżCzłonek Zarządu


2020-07-29Jolanta DudekCzłonek Zarządu


2020-07-29Piotr JaworskiCzłonek Zarządu


2020-07-29Jacek KowalskiCzłonek Zarządu


2020-07-29Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ORANGE POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORANGEPL
Adres:Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon:22 527 23 23
Fax:22 527 23 41
Email:investors@orange.com
www:www.orange.pl
NIP:526-02-50-995
REGON:012100784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy