pixelg
Korekta SA-RS - 2020-04-21 - ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA (orzbialy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA-RS - komunikat spółki ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA (orzbialy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-04-21
ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
41-946Piekary Śląskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Harcerska23
(ulica)(numer)
032 2815770032 2899935
(telefon)(fax)
ir@orzel-bialy.com.plwww.orzel-bialy.com.pl
(e-mail)(www)
6260003139270647152
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychód netto z sprzedaży produktów, towarów i materiałów616 834664 751143 390155 792
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży52 32549 72212 16411 653
Zysk (strata) netto ze sprzedaży27 31121 3956 3495 014
Zysk (strata) brutto23 70619 0155 5114 456
Zysk (srata) netto19 29914 6334 4863 429
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-49 52632 053-11 5137 512
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 833-10 192-2 286-2 389
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej37 547-24 3018 728-5 695
Przepływy pieniężne netto razem-21 812-2 440-5071-572
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł lub EUR)1,160,880,270,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)1,160,880,270,21
Pozycje bilansu (dane z ub. rok dotyczą końca roku)31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Aktywa razem406 153349 50295 37581 280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania123 34693 57628 96521 762
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerwy)28 73522 9406 7485 335
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerwy)73 72853 46417 31312 434
Kapitał własny282 807255 92666 41059 517
Kapitał zakładowy7 1607 1601 6811 665
Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)16,9815,373,993,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)16,9815,373,993,57

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,2585 zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,3000 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przeływów pienięznych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,3018 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, Obliczony jako średnia arytemtyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,2669 zł/EUR.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 14/2020z dnia2020-04-21o treści:

Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o dokonaniu korekty Raportu Rocznego Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019, opublikowanych przez Spółkę w dniu 20 kwietnia 2020 roku
Korekta związana jest z omyłkowym niezamieszczeniem dokumentów dotyczących sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.
Poza powyższym, niniejsza korekta nie wprowadza żadnych innych zmian w  dokumentach stanowiących składowe ww. raportów, w tym nie zmienia treści przekazanych raportów rocznych.
Emitent informuje, iż w kolejnych raportach przekaże uzupełniony o przedmiotowe sprawozdania Raport Roczny Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 wraz ze wszystkimi załącznikami.
Podstawa prawna: RMF GPW § 15 pkt 4

PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wraz z oświadczeniami Zarządu
Oswiadczenie_lad_korporacyjny_GK.PDFOświadczenie Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego
GKOB _SSF_ skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019r .pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały
Oświadczenie Rady Nadzorczej_Sprawozdanie Skonsolidowane.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej
Orzeł Biały - SBR SSF 2019.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-21


Konrad Sznajder

Prezes Zarządu
2020-04-21


Sławomir Czeszak


Wiceprezes Zarządu
2020-04-21

Tomasz Lewicki


Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-21

Katarzyna Bochynek


Główna Księgowa


Nazwa jednostki:ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ORZEŁ BIAŁY S.A.
Adres:ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie
Telefon:032 2815770
Fax:032 2899935
Email:ir@orzel-bialy.com.pl
www:www.orzel-bialy.com.pl
NIP:6260003139
REGON:270647152

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orzeł Biały SA
ORZBIALY
2020-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-26 powołanie RN
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-16 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-26 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-07 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-21 Korekta SA-RS
2020-04-21 Korekta SA -R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy