pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-30 - OT LOGISTICS S.A. (otlog)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki OT LOGISTICS S.A. (otlog) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUoP
w walucie
data przekazania: 2020-11-30
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICSUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
71-430Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zbożowa4
(ulica)(numer)
+48 91 425 73 00+48 91 425 73 58
(telefon)(fax)
info@otlogistics.com.plwww.otlogistics.com.pl
(e-mail)(www)
8960000049930055366
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży632 476758 705142 385176 091
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 91213 4101 1063 112
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-53 299-28 564-11 999-6 630
Zysk (strata) netto-52 862-26 461-11 901-6 142
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-45 265-28 961-10 190-6 722
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 38170 59513 14316 385
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej80 578-7 67518 140-1 781
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-142 029-68 512-31 974-15 901
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 070-5 592-691-1 298
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą-4,4-2,2-1,0 -0,5
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą -3,8-2,4-0,8 -0,6
Aktywa trwałe1 387 7021 741 831306 553409 025
Aktywa obrotowe261 409206 11757 74748 401
Aktywa razem1 649 1111 947 948364 300457 426
Zobowiązania długoterminowe675 798886 830149 288208 249
Zobowiązania krótkoterminowe675 896719 469149 310168 949
Kapitał własny 297 417341 64965 70180 228
Wyemitowany kapitał akcyjny2 8802 880636676
Liczba akcji (szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję24,828,55,56,7
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy 0,00,00,00,0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe 0,00,00,00,0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży133 728216 92830 10550 348
Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 1794 4424 3181 031
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-33 68710 510-7 5842 439
Zysk (strata) netto-31 4837 481-7 0871 736
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 730-5 254-1 740-1 219
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej76 18213 33317 1503 095
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-74 554-8 535-16 784-1 981
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-6 102-455-1 374-106
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą-2,620,62-0,590,14
Aktywa trwałe419 913474 76992 761111 487
Aktywa obrotowe68 43470 21115 11816 487
Aktywa razem488 347544 980107 879127 975
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania437 693462 84496 689108 687
Zobowiązania długoterminowe50 65453 96911 19012 673
Zobowiązania krótkoterminowe361 678392 09779 89792 074
Kapitał własny 50 65482 13611 19019 288
Wyemitowany kapitał akcyjny2 8802 880636676
Liczba akcji (szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję4,26,80,91,6
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy 0,00,00,00,0
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe 0,00,00,00,0

Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad:
-   poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR.
-   poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.
Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -   poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,-   poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR.  
01.01.2020-30.09.2020
01.01.2019-30.09.2019
01.01.2019-31.12.2019
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN)
4,5268
4,3736
4,2585
Średni kurs okresu (EUR/PLN)
4,4420
4,3086
4,3018

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany _raport_kwartalny.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny GK OT Logistics
2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria G.pdfZaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii G
2020_09_ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH - seria H.pdfZaświadczenie o wskaźnikach - WEO serii H
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Konrad HernikPrezes Zarządu
2020-11-30Kamil JedynakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:OT LOGISTICS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OT LOGISTICS
Adres:Zbożowa 4, 71-430 Szczecin
Telefon:+48 91 425 73 00
Fax:+48 91 425 73 58
Email:info@otlogistics.com.pl
www:www.otlogistics.com.pl
NIP:8960000049
REGON:930055366

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy