pixelg
SA - RS - 2020-03-20 - PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA (patentus)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA (patentus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-20
PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnośląska11
(ulica)(numer)
(32) 210 00 78(32) 210 12 14
(telefon)(fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.plwww.patentus.pl
(e-mail)(www)
638-14-35-033273585931
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży148 818 135 106 34 618 31 702
Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 620 12 600 4 564 2 957
Zysk (strata) przed opodatkowaniem18 107 10 723 4 212 2 516
Zysk (strata) netto14 635 8 640 3 404 2 027
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej14 608 8 565 3 404 2 010
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym27 75 6 18
Całkowity dochód ogółem14 585 8 733 3 393 2 049
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej14 558 8 658 3 393 2 032
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym27 75 6 18
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,71 3,22 0,86 0,75
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR )0,50 0,29 0,12 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 787 (3 672)3 207 (862)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 938) (4 001) (1 614) (939)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 421)15 847 (2 424)3 718
Przepływy pieniężne netto, razem (3 572)8 174 (831)1 918
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,29884,2617
Aktywa trwałe88 89286 89020 87420 207
Aktywa obrotowe78 93792 63018 53621 542
Aktywa razem167 829179 52039 41041 749
Zobowiązania długoterminowe27 96429 0926 5676 766
Zobowiązania krótkoterminowe30 39055 5387 13612 916
Kapitał własny109 47594 89025 70722 067
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej108 60194 03625 50221 869
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7712 744
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące874854205199
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,25854,3000

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujacych na ostatni dzień okresu: rok 2019 - 4,2585 rok 2018 - 4,3000. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: rok 2019 - 4,2988; rok 2018 - 4,2617.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu.pdfLIST PREZESA ZARZĄDU
Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2019.pdfROCZNE FINANSOWE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PB.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS
informacja zarządu 71 UST 1 PKT 7.pdfINFORMACJA ZARZĄDU
Sprawozdanie z badania GKPATENTUS SA_2019 .pdfSPRAWOZDANIE BIEGŁEGO Z BADANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PATENTUS S.A.
Oświadczenie RADY NADZORCZEJ71.pdfOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
protokoł RADY NADZORCZEJ.pdfPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Oświadczenie koronawirus.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOT. KORONAWIRUS
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU
2020-03-20STANISŁAW DUDAWICEPREZES ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20KRYSTYNA LIGASGŁÓWNA KSIĘGOWA


Nazwa jednostki:PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PATENTUS S.A.
Adres:Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna
Telefon:(32) 210 00 78
Fax:(32) 210 12 14
Email:biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl
www:www.patentus.pl
NIP:638-14-35-033
REGON:273585931

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy