pixelg
SA - RS - 2020-07-01 - PBG SA (pbg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki PBG SA (pbg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-06-30
PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBGBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
62-081Wysogotowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Skórzewska35
(ulica)(numer)
(061) 6651700(061) 6651701, 6641900
(telefon)(fax)
polska@pbg-sa.plwww.pbg-sa.pl
(e-mail)(www)
777-21-94-746631048917
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży250 1 318 157 58 310 923

Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 273 092)(61 359)(996 523)(14 473)

Zysk (strata) brutto(4 274 641)(39 120)(996 885)(9 228)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający:(4 274 999)(53 317)(996 968)(12 576)

- akcjonariuszom jednostki dominującej(4 191 729)(28 188)(977 549)(6 649)

- akcjonariuszom niekontrolującym(83 269)(25 128)(19 419)(5 927)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający:(4 873 690)(48 854)(1 136 588)(11 524)

- akcjonariuszom jednostki dominującej(4 477 674)(23 725)(1 044 234)(5 596)

- akcjonariuszom niekontrolującym(396 015)(25 128)(92 354)(5 927)

Całkowite dochody ogółem za okres przypadające:(4 879 070)(60 522)(1 137 843)(14 276)

- akcjonariuszom jednostki dominującej(4 479 172)(33 336)(1 044 583)(7 863)

- akcjonariuszom niekontrolującym(399 898)(27 186)(93 260)(6 413)

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5,47)(0,03)(1,28)(0,01)

Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5,47)(0,03)(1,28)(0,01)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (91 612)(147 991)(21 365)(34 908)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 748 59 576 1 107 14 053

Środki pieniężne netto z działalności finansowej(3 504)(10 972)(817)(2 588)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (90 368)(99 387)(21 075)(23 443)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa1 339 999 1 566 608 315 146 364 327

Zobowiązania długoterminowe4 260 430 788 1 002 100 183

Zobowiązania krótkoterminowe4 817 138 941 310 1 132 911 218 909

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży1 202 841 - 282 888 -

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(4 686 982)(207 918)(1 102 301)(48 353)

Liczba akcji (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565

Wartość księgowa na jedną akcję(5,73)(0,25)(1,35)(0,06)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

SSF GK PBG za rok 2019.pdfSprawozdanie finansowe GK PBG za rok 2019

sprawozdanie za z działalnos ci gk pbg za rok 2019_master_30.06_clean_signed_1.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK PBG za rok 2019

Stanowisko Zarządu_SSF.pdfStanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń Biegłego Rewidenta

GK PBG SA 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfStanowisko Biegłego Rewidenta

Oświadczenie RN ocena SARS 2020 06 30 (2).pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania GK PBG

Os wiadczenie Zarządu o rzetelnos ci sprawozdan .pdfOświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań finansowych

Os wiadczenie Zarządu o wyborze biegłego.pdfOświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta

Informacja Zarzadu na podstawie os wiadczen Rady Nadzorczej.pdfInformacja Zarządu na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej

Oświadczenie RN wybór audytora 2020 06 30.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie RN komitet audytu 2020 06 30.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu

sprawozdanie niefinansowe gk pbg 2019_kbf_18.34_signed_3.pdfSprawozdanie niefinansowe za rok 2019

List Prezesa Zarza du do Akcjonariuszy_FINAL_signed.pdfList PrezesaPODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-06-30Zimmerman Filipiak
Restrukturyzacje S.A.
Zarządca PBG S.A. w
restrukturyzacji
Zimmerman Filipiak
Restrukturyzacje S.A.


2020-06-30Maciej StańczukWiceprezes ZarząduMaciej Stańczuk

2020-06-30Michał MaćkowiakCzłonek ZarząduMichał Maćkowiak

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-06-30Corporate Finance & IT Sp. z o.o.Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowychCorporate Finance & IT Sp. z o.o.
Nazwa jednostki:PBG SA
Nazwa skrócona jednoskti:PBG
Adres:Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo
Telefon:(061) 6651700
Fax:(061) 6651701, 6641900
Email:polska@pbg-sa.pl
www:www.pbg-sa.pl
NIP:777-21-94-746
REGON:631048917

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy