pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-07-16 - PBGAMES (pbgames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki PBGAMES (pbgames) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPBGAMES
Nazwa skrócona jednostkiPBT
Numer w roku:13/2020
Rok bieżący:2020
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ("Spółka") zwołuje na dzień 12 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w budynku pod adresem: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów osób na członków Rady Nadzorczej, wybranych w drodze kooptacji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii A1 na rynek NewConnect. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania przez nich obowiązków. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Plik
1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 12.08.2020.pdf (155 KB)
2 Prime Bit Games S A projekty uchwał ZWZ 12.08.2020.pdf (118 KB)
3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf (73 KB)
4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf (78 KB)
5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf (91 KB)
6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf (96 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał RęczkowiczPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Prime Bit Games SA
PBGAMES
2020-08-13 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-13 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-08-12 SA - Q2
2020-08-11 Korekta SA - Q1
2020-08-06 zmiana terminu publikacji SA-Q2
2020-07-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-16 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-15 uzupełnienie SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy