pixelg
SA - R - 2020-04-01 - POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA (pbkm)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA (pbkm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres


zawierający sprawozdanie finansowe według MSFF

w walucie
data przekazania:POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)00-867
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)AL. JANA PAWŁA II
29(ulica)
(numer)+48 (22) 4364050
+48 (22) 4364050(telefon)

(fax)powiadomienia@pbkm.pl
www.pbkm.pl(e-mail)

(www)5252239973
017452559(NIP)

(REGON)


PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów98 05796 33322 79522 577

Zysk (strata) brutto13 47124 9693 1325 852

Zysk (strata) netto9 86820 1382 2944 720

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 18513 5262 3683 170

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50 167) (84 104) (11 662) (19 711)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej62 55367 73514 54115 874

Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł) z zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy 1,754,250,410,99

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) z zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy 1,734,190,400,97

Aktywa trwałe307 248242 58372 14956 415

Aktywa obrotowe298 11440 78470 0049 485

Kapitał własny398 275117 49293 52527 324

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy161 762132 09537 98630 720

Zobowiązania krótkoterminowe45 32533 78110 6437 856

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudzień 2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN) i na dzień 31 grudnia 2018 r. (1 EUR = 4,300 PLN); • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,3018 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 (1 EUR = 4,2669 PLN).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

PBKM JSF_MSSF_ 2019_podpisane.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok 2019

GKPBKM_Sprawozdanie z działalności_2019_podpisane.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2019

Raport jednostkowy_Ocena _RN.pdfOcena Rady Nadzorczej

Oświadczenie RN Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej

PBKM 31.12.2019_jednostka_sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-31Jakub Julian BaranPrezes Zarządu


2020-03-31Tomasz BaranWiceprezes Zarządu


2020-03-31Marcin RadziszewskiCzłonek Zarządu


2020-03-31Tomasz OłdakCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Jakub Julian BaranPrezes Zarządu
2020-03-31Tomasz BaranWiceprezes Zarządu
2020-03-31Marcin RadziszewskiCzłonek Zarządu
2020-03-31Tomasz OłdakCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Adres:AL. JANA PAWŁA II 29, 00-867 WARSZAWA
Telefon:+48 (22) 4364050
Fax:+48 (22) 4364050
NIP:5252239973
REGON:017452559

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polski Bank Komórek Macierzystych SA
PBKM
2020-05-29 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2020-05-25 zawarcie umowy pożyczki
2020-04-20 wyniki Q1.2020
2020-04-01 SA - R
2020-04-01 SA - RS
2020-03-19 nabycie akcji w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych w Turcji
2020-03-17 kupno akcji przez Active Overship Fund
2020-02-27 zmiany w zarządzie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy