pixelg
SA - RS - 2020-04-01 - POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA (pbkm)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA (pbkm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-31
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-867WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II29
(ulica)(numer)
+48 (22) 4364050+48 (22) 4364050
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252239973017452559
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów187 988161 64243 70037 883

Zysk (strata) brutto17 86641 8424 1539 806

Zysk (strata) netto13 97934 3733 2498 056

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 89128 3824 8566 652

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 261) (82 103) (9 359) (19 242)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej49 91751 96311 60412 178

Podstawowy zysk na jedną akcję (w zł) ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej2,677,320,621,70

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej2,647,220,611,68

Aktywa trwałe 368 773 282 823 86 59765 773

Aktywa obrotowe 332 712 76 231 78 12917 728

Kapitał własny 401 243 124 372 94 22228 924

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 231 933 178 531 54 46441 519

Zobowiązania krótkoterminowe 68 308 56 151 16 04013 058

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN) i na dzień 31 grudnia 2018 r. (1 EUR = 4,300 PLN); • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (1 EUR = 4,3018 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 (1 EUR = 4,2669 PLN).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GKPBKM_SSF_MSSF_2019_podpisane.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBKM S.A. za rok 2019
GKPBKM_Sprawozdanie z działalności_2019_podpisane.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności jednostki i GK PBKM S.A. za rok 2019
Raport skonsolidowany_Ocena RN .pdfOcena Rady Nadzorczej
Oświadczenie RN Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
GK PBKM_31.12.2019_sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Jakub Julian BaranPrezes Zarządu
2020-03-31Tomasz BaranWiceprezes Zarządu
2020-03-31Marcin RadziszewskiCzłonek Zarządu
2020-03-31Tomasz OłdakCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-31Jakub Julian BaranPrezes Zarządu


2020-03-31Tomasz BaranWiceprezes Zarządu


2020-03-31Marcin RadziszewskiCzłonek Zarządu


2020-03-31Tomasz OłdakCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Adres:AL. JANA PAWŁA II 29, 00-867 WARSZAWA
Telefon:+48 (22) 4364050
Fax:+48 (22) 4364050
NIP:5252239973
REGON:017452559

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polski Bank Komórek Macierzystych SA
PBKM
2020-05-29 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2020-05-25 zawarcie umowy pożyczki
2020-04-20 wyniki Q1.2020
2020-04-01 SA - R
2020-04-01 SA - RS
2020-03-19 nabycie akcji w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych w Turcji
2020-03-17 kupno akcji przez Active Overship Fund
2020-02-27 zmiany w zarządzie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy