pixelg
SA-PSr - 2020-10-31 - PBS Finanse SA (pbsfinanse)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki PBS Finanse SA (pbsfinanse) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-10-30
PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mickiewicza29
(ulica)(numer)
013 4631151013 4634816
(telefon)(fax)
sekretariat@pbs-finanse.plwww.pbs-finanse.pl
(e-mail)(www)
687-000-54-96370014314
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22169850163
Zysk [strata] z działalności operacyjnej-1 112-1 802-250-420
Zysk [strata] brutto-1 517-1 431-342-334
Zysk [strata] netto-1 155-1 509-260-352
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -983-1 088-221-254
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej96942021898
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-71-156-16-36
Przepływy pieniężne netto, razem-85-824-19-192
Aktywa, razem13 515 21 3833 0265 029
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 7293 343611786
Zobowiązania długoterminowe9431 466211345
Zobowiązania krótkoterminowe39482988195
Kapitał własny jednostki dominującej10 78618 0402 4154 243
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych----
Kapitał zakładowy29 26629 2666 5536 883
Liczba akcji [w szt.]10 452 00010 452 00010 452 00010 452 000
Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-0,11-0,15-0,02-0,03
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł/ EUR]1,031,730,230,41
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem13 51514 9913 0263 520
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 7293 051611716
Zobowiązania długoterminowe943996211234
Zobowiązania krótkoterminowe39446388109
Kapitał własny jednostki dominującej10 78611 9402 4152 804
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych----
Kapitał zakładowy29 26629 2666 5536 872
Liczba akcji w szt.10 452 00010 452 00010 452 00010 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą [zł/EUR]-0,11-0,73-0,02-0,17
Wartość księgowa na jedną akcję [zł/EUR]1,031,140,230,27
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEPÓŁROCZE 2020PÓŁROCZE 2019PÓŁROCZE 2020PÓŁROCZE 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1323313077
Zysk [strata] z działalności operacyjnej-1 138-1 828-256-426
Zysk [strata] brutto-2 155-1 390-485-503
Zysk [strata] netto-1 793-1 468-408-418
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 042-1 017-235-236
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej99027522364
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14-62-3-15
Przepływy pieniężne netto, razem-66-804-15-187
Aktywa, razem12 29521 0462 7534 950
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 7101 052383247
Zobowiązania długoterminowe3849812
Zobowiązania krótkoterminowe28057363135
Kapitał własny10 58519 3772 3704 557
Kapitał zakładowy29 26629 2666 5536 883
Liczba akcji [w szt.]10 452 00010 452 00010 452 00010 452 000
Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR]-0,17-0,14-0,04-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł/ EUR]1,011,850,230,44
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem12 29514 3882 7533 379
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 7102 011383472
Zobowiązania długoterminowe3852812
Zobowiązania krótkoterminowe2803666386
Kapitał własny 10 58512 3772 3702 906
Kapitał zakładowy29 26629 2666 5536 872
Liczba akcji w szt.10 452 00010 452 00010 452 00010 452 000
Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [zł/EUR]-0,22-0,79-0,04-0,19
Wartość księgowa na jedną akcję [zł/EUR]0,981,200,230,28
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PBS Sprawozdanie finansowe 2020H1.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PBS Finanse S.A. za I półrocze 2020 roku według MSR/MSSF
PBS Sprawozdanie z działalności 2020H1.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A.
oraz Jednostki Dominującej PBS Finanse S.A. za I półrocze 2020 roku
PBS Oświadczenie Zarządu par. 69.pdfOświadczenie Zarządu - § 69 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PBS Oświadczenie Zarządu par. 68.pdfOświadczenie Zarządu - § 68 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Raport z przeglądu SSF PBS Finanse S.A 30.06.2020.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku obejmującego okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
Raport z przeglądu PBS Finanse S.A. 30.06.2020.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PBS Finanse S.A. z siedzibą w Sanoku obejmującego okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-30Rafał WitasikCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PBS Finanse SA
Nazwa skrócona jednoskti:PBS Finanse SA
Adres:Mickiewicza 29, 38-500 Sanok
Telefon:013 4631151
Fax:013 4634816
Email:sekretariat@pbs-finanse.pl
www:www.pbs-finanse.pl
NIP:687-000-54-96
REGON:370014314

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
PBS Finanse SA
PBSFINANSE
2020-11-09 czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-31 SA-PSr
2020-10-26 trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-22 powołanie RN
2020-10-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-22 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN, zmiany w statucie
2020-10-21 oświadczenie zarządu dot. sprzeciwu na walnym
2020-10-21 WZ - zgłoszenie projektów uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy