pixelg
SA - PSr - 2020-08-05 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (pekao)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (pekao) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-05
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. PLNtys. EUR
I półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019
Wynik z tytułu odsetek2 793 7992 657 944629 050619 856
Wynik z tytułu prowizji i opłat1 182 2411 236 261266 193288 307
Zysk brutto841 3821 212 879189 445282 854
Zysk netto546 907825 998123 141192 630
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku546 049824 447122 948192 268
Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli8581 551193362
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR)2,083,140,470,73
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR)2,083,140,470,73
Wypłacona dwidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR)-6,60-1,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. PLNtys. EUR
I półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej26 262 905-3 133 2285 913 337-728 353
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 603 983-5 151 522-3 738 541-1 197 527
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 138 398-127 416-256 321-29 619
Przepływy pieniężne netto, razem8 520 524-8 412 1661 918 475-1 955 499
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. PLNtys. EUR
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem235 303 681203 322 91952 687 79247 745 196
Zobowiązania wobec Banku Centralnego-4 550-1 068
Zobowiązania wobec innych banków7 719 5776 539 5391 728 5211 535 644
Zobowiązania wobec klientów184 549 090157 989 73441 323 12837 099 855
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli11 02711 7392 4692 757
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku24 667 89623 386 2875 523 4885 491 672
Kapitał zakładowy262 470262 47058 77161 634
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)93,9889,1021,0420,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)93,9889,1021,0420,92
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. PLNtys. EUR
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Łączny współczynnik kapitałowy (%)18,017,118,017,1
Aktywa ważone ryzykiem140 232 962135 530 38431 400 12631 825 850
Fundusze podstawowe (Tier I)22 455 98320 387 0995 028 2094 787 390
Fundusze uzupełniające (Tier II)2 750 0002 750 000615 764645 767
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. PLNtys. EUR
I półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019
Wynik z tytułu odsetek2 714 4312 588 754611 179603 721
Wynik z tytułu prowizji i opłat998 8271 002 970224 895233 902
Zysk brutto876 8331 273 916197 427297 089
Zysk netto605 722916 260136 384213 680
Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)2,313,490,520,81
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)2,313,490,520,81
Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)-6,60-1,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. PLNtys. EUR
I półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej25 698 735-3 390 5495 786 309-790 706
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 701 005-5 042 099-3 760 387-1 175 863
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-387 738365 399-87 30385 214
Przepływy pieniężne netto, razem8 609 992-8 067 2491 938 619-1 881 355
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. PLNtys. EUR
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem227 290 681194 649 99250 893 56945 708 581
Zobowiązania wobec Banku Centralnego-4 550-1 068
Zobowiązania wobec innych banków3 473 9423 043 969777 864714 798
Zobowiązania wobec klientów185 343 863158 544 67041 501 08937 230 168
Kapitał własny23 858 17922 526 7885 342 1815 289 841
Kapitał zakładowy262 470262 47058 77161 634
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)90,9085,8320,3520,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)90,9085,8320,3520,15
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. PLNtys. EUR
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III)19,918,719,918,7
Aktywa ważone ryzykiem126 971 146123 860 49328 430 61929 085 474
Fundusze podstawowe (Tier I)22 491 57020 448 8025 036 1784 801 879
Fundusze uzupełniające (Tier II)2 750 0002 750 000615 764645 767
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:   do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.06.2020 - 1 EUR = 4,4660 PLN oraz na 31.12.2019 - 1 EUR = 4,2585 PLN,  do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I półrocza 2020 roku oraz I półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN oraz 1 EUR = 4,2880 PLN,   do przeliczenia dywidendy wypłaconej w 2019 roku za 2018 rok średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Wybrane dane finansowe_Bank_06 2020.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe
Wybrane dane finansowe_Grupa_06_2020.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_za_I_półrocze_2020.pdfŚródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za I półrocze 2020 roku
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_za_I_półrocze_2020.pdfŚródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I półrocze 2020 roku
Sprawozdanie_ z_działalności_Grupa_za_I_polrocze_2020.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2020 roku
Raport_audytora_z_przeglądu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2020.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport_audytora_z_przeglądu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2020.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Selected financial data_Bank_06 2020.pdfSelected separate financial data
Selected financial data_Group_06_2020.pdfSelected consolidated financial data
Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdfCondensed Interim Separate Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the first half of 2020
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020.pdfCondensed Interim Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Group for the first half of 2020
Report_on_the_activities_of_the_Group_ 1H_2020.pdfReport on the activities of Bank Pekao S.A. Group for the first half of 2020
Auditor's Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdfIndependent Auditor's Report on Review of Condensed Unconsolidated Interim Financial Statements
Auditor's Report_on_Review_of_Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020.pdfIndependent Auditor s Report on Review of Condensed Consolidated Interim Financial Statements
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04Leszek Skiba Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2020-08-04Jarosław FuchsWiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04Marcin GadomskiWiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04Krzysztof KozłowskiWiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04Grzegorz OlszewskiWiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04Tomasz StyczyńskiWiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04Marek TomczukWiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04Magdalena ZmitrowiczWiceprezes Zarządu Banku


Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-844 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON:000010205

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy