pixelg
SA-R - 2020-02-27 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (pekao)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (pekao) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-02-27
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-950WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRZYBOWSKA53/57
(ulica)(numer)
656 00 00656 00 04
(telefon)(fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail)(www)
526-000-68-41000010205
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
tys. złtys. EUR
2019201820192018
Wynik z tytułu odsetek5 309 6224 869 0131 234 2791 141 113
Wynik z tytułu prowizji i opłat2 080 2732 023 259483 582474 175
Zysk brutto3 015 7663 020 751701 047707 950
Zysk netto2 247 4672 310 600522 448541 517
Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)8,568,801,992,06
Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR)8,568,801,992,06
Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR)6,607,701,531,80
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
tys. złtys. EUR
2019201820192018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-72 597-2 966 656-16 876-695 272
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 670 37512 168 295-1 550 6012 851 788
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 269 616-1 262 576-295 136-295 900
Przepływy pieniężne netto, razem-8 012 5887 939 063-1 862 6131 860 616
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
tys. złtys. EUR
31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Aktywa razem194 649 992184 347 17645 708 58142 871 436
Zobowiązania wobec Banku Centralnego4 5505 0671 0681 178
Zobowiązania wobec innych banków3 043 9692 921 955714 798679 524
Zobowiązania wobec klientów158 544 670150 132 02837 230 16834 914 425
Kapitał własny22 526 78821 821 9985 289 8415 074 883
Kapitał zakładowy262 470262 47061 63461 040
Liczba akcji (w szt.)262 470 034262 470 034262 470 034262 470 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)85,8383,1420,1519,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)85,8383,1420,1519,33
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
tys. złtys. EUR
31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018
Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III)18,718,718,718,7
Aktywa ważone ryzykiem123 860 493116 258 80229 085 47427 036 931
Fundusze podstawowe (Tier I)20 448 80219 714 7544 801 8794 584 827
Fundusze uzupełniające (Tier II)2 750 0002 000 000645 767465 116

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:·    do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2019 - 1 EUR = 4,2585 PLN oraz na 31.12.2018 - 1 EUR = 4,3000 PLN,·    do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBPna ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2019 roku oraz 2018 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN oraz 1 EUR = 4,2669 PLN·    do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat,·    do przeliczenia dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2019 roku oraz 2018 roku – 1 EUR = 4,3018 PLN oraz 1 EUR = 4,2669 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarzadu Banku Pekao S.A. za rok 2019.pdfList Prezesa Zarządu Banku
List Przewodniczacego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A za rok 2019.pdfList Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
Jednostkowe_sprawozdanie _finansowe_Banku_Pekao_31.12.2019.pdfSprawozdanie finansowe Banku
Sprawozdanie_ z_ działalności_Jednostkowy_RR_2019.pdfSprawozdanie z działalności Banku
Sprawozdanie_niezależnego_biegłego_rewidenta_z_badania_raport_jednostkowy_2019.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
Wybrane dane finansowe_12 2019_Bank.pdfWybrane jednostkowe dane finansowe
Ocena sprawozdań 2019.pdfOcena sprawozdań 2019 przez Radę Nadzorczą Banku Pekao S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao SA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Letter of the President of the Management Board of Bank Pekao S.A. for 2019FY.pdfLetter of the President of the Management Board of Bank
Letter of the Chairman of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A for 2019FY.pdfLetter of the Chairman of the Supervisory Board of Bank
Unconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2019.pdfUnconsolidated financial statement
Report_on_the_activities_of_the_Bank_ RR2019.pdfReport on the activities of Bank
Independent Auditor's_Report_unconsolidated_report_2019.pdfIndependent Auditor's report uncosolidated
Selected financial data_Bank_12 2019.pdfSelected unconsolidated financial data
Assessment of the financial statements 2019 .pdfAssessment of the financial statements 2019
Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao SA .pdfStatement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-26Marek Lusztyn Prezes Zarządu Banku
2020-02-26Jarosław FuchsWiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26Marcin GadomskiWiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26Tomasz StyczyńskiWiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26Marek TomczukWiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26Magdalena ZmitrowiczWiceprezes Zarządu Banku
2020-02-26Grzegorz OlszewskiCzłonek Zarządu Banku


Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-950 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON:000010205

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bank Pekao SA
PEKAO
2020-05-28 zmiany w statucie
2020-05-26 korekta RB dot. powołania członka RN
2020-05-23 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członków RN, zmiana statutu
2020-05-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-22 powołanie członków RN
2020-05-22 podział zysku
2020-05-21 kandydatury do RN
2020-05-21 zmiany w statucie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy