pixelg
SA - PSr - 2020-09-09 - PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (pemanager)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (pemanager) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-09
PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski 1
(ulica)(numer)
+48 22 540 73 80+48 22 540 73 81
(telefon)(fax)
office@pemanagers.euhttp://www.privateequitymanagers.pl
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody z tytułu zarządzania15 27524 7093 4395 762
Zysk z działalności operacyjnej4836 4151091 496
Zysk przed opodatkowaniem(505)5 327(114)1 242
Zysk netto(390)4 677(88)1 091
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej17 3281 8663 902435
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej----
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 132)2 078(255)485
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów16 1963 9443 647920
Liczba akcji (w szt.)3 423 7693 423 7693 423 7693 423 769
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)3 423 7693 419 5913 423 7693 419 591
Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,11)1,37(0,03)0,32
Stan na dzień 30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem119 352124 70326 72529 283
Zobowiązania długoterminowe36 22339 3948 1119 251
Zobowiązania krótkoterminowe34 27534 0277 6757 990
Kapitał własny48 85451 28210 93912 042
Kapitał podstawowy3 4243 424767804
Liczba akcji (w szt.)3 423 7693 423 7693 423 7693 423 769
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)14,2714,983,203,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PEM_Sprawozdanie finansowe_HY2020.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
PEM_Sprawozdanie Zarządu z działalności_HY2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
20HY PEM Review Report consolidated.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
20HY PEM Review Report standalone.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-09Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2020-09-09Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 540 73 80
Fax:+48 22 540 73 81
Email:office@pemanagers.eu
www:http://www.privateequitymanagers.pl
NIP:5252493938
REGON:142695638

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Private Equity Managers SA
PEMANAGER
2020-10-23 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2020-09-09 SA - PSr
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały
2020-08-12 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne
2020-08-05 kupno akcji przez MCI Capital SA
2020-08-05 akcje w posiadaniu Tomasza Czechowicza
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy