pixelg
SA-PSr - 2020-09-18 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (pepees)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (pepees) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(86)215 58 00(86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
7181005512450096365
(NIP)(REGON)
WBS Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży ogółem za I półrocze114 465127 08725 77329 638
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za I półrocze3 92016 2278833 784
Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej za I półrocze3 87316 2098723 780
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze38 78056 7498 73213 234
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za I półrocze(3 507)(13 090)(790)(3 053)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za I półrocze(72 898)(54 934)(16 414)(12 811)
Przepływy pieniężne netto za I półrocze(37 625)(11 275)(8 472)(2 629)
Aktywa razem na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r.298 140363 62266 75885 387
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r.171 644178 77338 43341 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za I półrocze w PLN/EUR0,040,180,010,04
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r. w PLN/EUR1,811,880,400,44

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „półrocze/2020 r.” i „półrocze/2019 r.” dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: -       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR =  4,4660  PLN, -       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy  1 EUR =  4,2585 PLN, -       wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN,
-     wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 1 półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,2880 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK PEPEES-PSr 2020-Półroczne skonsolidowane sprawozdanie-sig-sig-sig.pdfSkrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
PEPEES-PSr 2020-Półroczne sprawozdanie jednostkowe-sig-sig-sig.pdfSkrócone półroczne sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie z działalności półrocze 2020-sig-sig.pdfPółroczne sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta
raport_GK_PEPEES_30 06 2020-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego sprawozdania skonsolidowanego
Raport_PEPEES_30 06 2020-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego sprawozdania jednostkowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-18Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2020-09-18Tomasz RogalaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
Nazwa skrócona jednoskti:PEPEES
Adres:ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża
Telefon:(86)215 58 00
Fax:(86) 218 32 42
Email:pepees@pepees.pl
www:www.pepees.pl
NIP:7181005512
REGON:450096365

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pepees SA
PEPEES
2020-11-16 SA-QSr3
2020-11-06 wyniki Q3.2020
2020-09-18 SA-PSr
2020-09-10 wyniki za I półrocze 2020
2020-07-17 zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
2020-07-17 zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2020-06-05 wniesienie pozwu przez Epsilon FIZAN
2020-05-15 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy