pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-16 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (pepees)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (pepees) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(86)215 58 00(86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
7181005512450096365
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży ogółem za 3 kwartały163 656180 38336 84241 866
Zysk lub strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Dominującej za 3 kwartały4 44321 0481 0004 885
Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom Spółki Dominującej4 39621 0309904 881
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 3 kwartały44 13577 8259 93618 063
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej za 3 kwartały(15 509)(33 198)(3 491)(7 705)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej za 3 kwartały(62 946)(78 342)(14 171)(18 183)
Przepływy pieniężne netto za 3 kwartały(34 320)(33 715)(7 726)(7 825)
Aktywa razem na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r.313 577363 62269 27185 387
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r.172 383178 78138 08141 982
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą za 3 kwartały (wartość wyrażona w PLN/EUR)0,050,220,010,05
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r. (wartość wyrażona w PLN/EUR)1,811,880,400,44

Dane zaprezentowane w wierszach: VIII, IX i XI, w kolumnach „2020 r.” i „2019 r.” dotyczą stanu na dzień 30 września 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: -       wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,5268 PLN, -       wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR = 4,2585 PLN, -       wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2020 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN, -        wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 3 kwartałów 2019 roku - 1 EUR = 4,3086 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PEPEES-QSr 3 2020-Skonsolidowany raport kwartalny-sig-sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany raport za 3 kwartały 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-13Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2020-11-13Tomasz RogalaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
Nazwa skrócona jednoskti:PEPEES
Adres:ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża
Telefon:(86)215 58 00
Fax:(86) 218 32 42
Email:pepees@pepees.pl
www:www.pepees.pl
NIP:7181005512
REGON:450096365

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pepees SA
PEPEES
2020-11-16 SA-QSr3
2020-11-06 wyniki Q3.2020
2020-09-18 SA-PSr
2020-09-10 wyniki za I półrocze 2020
2020-07-17 zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
2020-07-17 zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2020-06-05 wniesienie pozwu przez Epsilon FIZAN
2020-05-15 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy