pixelg
SA - R - 2020-03-20 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (pepees)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (pepees) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEESSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
18-402Łomża
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska121
(ulica)(numer)
(0-86) 218 44 04(0-86) 218 32 42
(telefon)(fax)
pepees@pepees.plwww.pepees.pl
(e-mail)(www)
718-10-05-512450096365
(NIP)(REGON)
WBS Audyt Sp. z o.o. |z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży ogółem 172 934175 79840 20141 200
Zysk lub strata netto 19 18217 4424 4594 088
Całkowite dochody netto 19 14317 2964 4504 054
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 59727 9037 1136 539
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 002)(25 804)(5 812)(6 047)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7001 451163340
Przepływy pieniężne netto 6 2953 5501 463832
Aktywa razem 275 662257 77664 73259 948
Kapitał własny 164 443156 70038 61536 442
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,200,180,050,04
Całkowite dochody netto na jedną akcję0,200,180,050,04
Wartość księgowa na jedną akcję1,731,650,410,38

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski: -       wybrane pozycje  sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR =  4,2585  PLN, -       wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy  1 EUR =  4,3000 PLN, -       wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN, -       wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku - 1 EUR = 4,2669 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Grupy Kapitałowej_2019-sig.pdfPismo Prezesa Społki
PEPEES-R 2019-Roczne sprawozdanie jednostkowe-sig-sig-sig.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe
PEPEES-Sprawozdanie z działalności_ 2019-sig-sig.pdfSprawozdanie z działaności
Jednostkowy_PEPPES_ocena RN dot. sprawozdan .pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania
Opinia_PEPEES_MSSF_31.12.2019-sig.pdfOpinia biegłego
PEPPES_os wiadczenie RN dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie RN dot wyboru firmy audytorskiej
Jednostkowy_PEPPES_os wiadczenie RN dot. KA.pdfOświadczenie RN dot. funkcjonowania Komitetu Audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Wojciech FaszczewskiPrezes Zarządu
2020-03-19Tomasz RogalaCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Wiesława ZałuskaGłówna księgowa


Nazwa jednostki:PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
Nazwa skrócona jednoskti:PEPEES
Adres:ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża
Telefon:(0-86) 218 44 04
Fax:(0-86) 218 32 42
Email:pepees@pepees.pl
www:www.pepees.pl
NIP:718-10-05-512
REGON:450096365

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Pepees SA
PEPEES
2020-03-26 WZ - korekta projektów uchwał
2020-03-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-03-23 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-03-20 SA - R
2020-03-20 SA - RS
2020-03-18 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-02-25 negocjacje z Daesang Corporation
2020-01-29 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy