pixelg
korekta SA-QSr3 - 2020-11-25 - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (phn)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-QSr3 - komunikat spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (phn) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-25
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Okres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony
30 września 202030 września 201930 września 202030 września 2019
Przychody operacyjne 381,6 134,1 86,3 31,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12,3 72,5 2,8 16,8
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej (3,3) 56,1 (0,8) 13,0
Zysk (strata) netto (14,7) 43,8 (3,3) 10,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 129,0 93,1 29,2 21,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (107,0) (137,4) (24,2) (31,9)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (96,9) 145,2 (21,9) 33,7
Przepływy pieniężne netto razem (74,9) 100,9 (16,9) 23,4
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 września 202030 września 201930 września 202030 września 2019
Aktywa 3 941,6 3 420,7 870,7 782,1
Zobowiązania długoterminowe 1 127,8 844,4 249,1 193,1
Zobowiązania krótkoterminowe 573,5 503,6 126,7 115,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 209,3 2 045,4 488,0 467,7
Kapitał zakładowy 51,1 46,8 11,3 10,7
Liczba akcji (szt.)51 051 24946 828 87651 051 24946 828 876
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) (0,28) 0,93 (0,06) 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)43,2843,689,569,99
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Okres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony
30 września 202030 września 201930 września 202030 września 2019
Przychody operacyjne 29,5 28,9 6,7 6,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (37,5) 25,0 (8,5) 5,8
Zysk (strata) brutto (32,5) 30,4 (7,3) 7,1
Zysk (strata) netto (32,7) 29,1 (7,4) 6,8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3,7) (4,3) (0,8) (1,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46,1) (65,2) (10,4) (15,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20,7 111,0 4,7 25,8
Przepływy pieniężne netto razem (29,1) 41,5 (6,6) 9,6
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 września 202030 września 201930 września 202030 września 2019
Aktywa 2 314,2 2 118,4 511,2 484,4
Zobowiązania długoterminowe 213,3 162,3 47,1 37,6
Zobowiązania krótkoterminowe 12,7 8,2 2,8 1,9
Kapitał własny 2 088,2 1 947,9 461,3 445,4
Kapitał zakładowy 51,1 46,8 11,3 10,7
Liczba akcji (szt.)51 051 24946 828 87651 051 24946 828 876
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR) (0,64) 0,62 (0,14) 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR)40,9041,609,049,51

Powyższe dane finansowe za 9 miesięcy 30 września 2020 roku i oraz za 9 miesięcy 30 września 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku: 4,5268 PLN/EUR, oraz na dzień 30 września 2019 roku: 4,3736 PLN/EUR
- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku: 4,4241 PLN/EUR oraz według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku: 4,3086 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 35/2020z dnia2020-11-25o treści:

Raport bieżący nr 35/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w związku z omyłką pisarską oraz błędem rachunkowym w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za trzeci kwartał 2020 r., dokonuje korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał zakończony dnia 30 września 2020 r. (dalej „Raport”) poprzez aktualizację jego treści.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na sumę bilansową oraz wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za trzy kwartały 2020 r. zakończone 30 września 2020 r.
W wyniku dokonania korekty:
1) błędu rachunkowego w jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2020 r. w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej (str. 33) – dodano pozycję „Pożyczki od podmiotów powiązanych” na kwotę 52 mln PLN, jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta,
2) błędów rachunkowych w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres dziewięciu i trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. – o kwotę 32,6 mln PLN zmniejszył się koszt własny podstawowej działalności operacyjnej oraz o kwotę 11,00 mln PLN zmniejszyły się koszty administracyjne i sprzedaży (str. 31), oba za trzy miesiące zakończone 30 września 2020 r., jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta,
3) omyłek pisarskich dotyczących:
- prezentacji danych za okres porównawczy trzech miesięcy zakończony 30 września 2019 r. w poz. „Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych” w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres dziewięciu i trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku (str. 9),
- noty 9 Informacje dotyczące segmentów działalności, tabela analiza segmentowa za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2020 roku (str. 15-16),
- noty 10 Nieruchomości inwestycyjne (str. 17),
- noty 11 Rzeczowe aktywa trwałe (str. 18),
- noty 13 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i podległych (str. 18),
- noty 17 Struktura należności oraz pozostałych aktywów (str. 19),
-noty 18 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych (str. 19-20),
- noty 19 Struktura zobowiązań (str. 20-21),
- noty 20 Zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji (str. 21),
- noty 22 Zaliczki związane z działalnością deweloperską (str. 22),
- noty 23 Rezerwy (str. 22),
- noty 26 Niepodzielone zyski zatrzymane (str. 22),
- noty 27 Przychody z pozostałej działalności operacyjnej (str. 23),
- noty 32 Zysk na jedną akcję (str. 26 i prezentacji danych na str. 6),
- prezentacji danych w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres dziewięciu i trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. za okres porównawczy dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2019 r. – omyłkowo zaprezentowano dane za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. (str. 31),
- sprostowania przy podaniu wartości wzrostu podatku dochodowego poprzez zmniejszenie kwoty wzrostu o 15,3 mln PLN do kwoty 2,8 mln PLN (str. 42) oraz zamiany słowa „spadły” na „:wzrosły” w zdaniu zaczynającym się od „Przychody Grupy w segmencie najem w III kwartale 2020 roku …” (str. 42) w pkt 5.3. Analiza skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów w Sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości S.A. za okres dziewięciu i trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r.,
Emitent ponownie opublikuje skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 r.
Jednocześnie aktualizacji uległy te obszary Raportu, na które wpływ miała dokonana korekta. Pozostałe zapisy Raportu nie podlegają zmianie, a skorygowany Raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 r. opublikowany zostanie w dniu dzisiejszym.
Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Krzysztof Zgorzelski - Członek Zarządu ds. Finansowych

PlikOpis
PHN - Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2020.pdf
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PHN - Skonsolidowany Raport Kwartalny 3Q 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-25Marcin MazurekPrezes Zarządu
2020-11-25Tomasz GórnickiWiceprezes Członek Zarządu ds. Inwestycji
2020-11-25Tomasz SztonykCzłonek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2020-11-25Krzysztof ZgorzelskiCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2020-11-25Piotr PrzednowekCzłonek Zarządu ds. Rozwoju


Nazwa jednostki:POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PHN S.A.
Adres:al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Telefon:+48 22 850 91 00
Fax:+48 22 850 91 01
NIP:5252504978
REGON:142900541

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polski Holding Nieruchomości SA
PHN
2020-12-23 oferta zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2020-12-21 powołanie członka RN
2020-12-10 podsumowanie emisji obligacji serii B
2020-12-09 piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych
2020-12-03 oferta obligacji serii B
2020-11-25 korekta SA-QSr3
2020-11-25 korekta SA-QSr3
2020-11-20 dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy