pixelg
SA - PSr - 2020-09-16 - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (phn)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (phn) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-16
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansoweOkres zakończony 30 czerwca 2020 Okres zakończony 30 czerwca 2019 Okres zakończony 30 czerwca 2020 Okres zakończony 30 czerwca 2019
Przychody operacyjne265,286,159,719,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(17,9)40,7(4,0)9,2
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej(24,8)33,4(5,6)7,5
Zysk (strata) netto(25,4)27,5(5,7)6,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej90,073,420,316,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(73,4)(34,2)(16,5)(7,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(26,5)105,0(6,0)23,6
Przepływy pieniężne netto razem(9,9)144,2(2,2)32,5
Stan na 30 czerwca 2020 Stan na 31 grudnia 2019 Stan na 30 czerwca 2020 Stan na 31 grudnia 2019
Aktywa3 809,23 784,1852,9847,3
Zobowiązania długoterminowe974,0874,6218,1195,8
Zobowiązania krótkoterminowe605,0627,0135,5140,4
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej2 199,22 251,0492,4504,0
Kapitał zakładowy51,051,011,411,4
Liczba akcji (szt.)51 051 24951 051 24951 051 24951 051 249
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)-0,49 1,44-0,11 0,32
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)43,0844,099,659,87
Wybrane jednostkowe dane finansoweOkres zakończony 30 czerwca 2020 Okres zakończony 30 czerwca 2019 Okres zakończony 30 czerwca 2020 Okres zakończony 30 czerwca 2019
Przychody operacyjne19,5 19,1 4,4 4,5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(29,9) 19,0 (6,7) 4,4
Zysk (strata) brutto(26,8) 22,6 (6,0) 5,3
Zysk (strata) netto(26,7) 21,6 (6,0) 5,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(7,8) 44,3 (1,8) 10,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12,4) (39,4)(2,8) (9,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3,5) 130,2 (0,8) 30,4
Przepływy pieniężne netto razem(23,7) 135,1 (5,3) 31,5
Stan na 30 czerwca 2020 Stan na 31 grudnia 2019 Stan na 30 czerwca 2020 Stan na 31 grudnia 2019
Aktywa2 290,32 319,1512,8519,3
Zobowiązania długoterminowe159,9161,435,836,1
Zobowiązania krótkoterminowe36,19,18,12,0
Kapitał własny2 094,32 148,6468,9481,1
Kapitał zakładowy51,051,011,411,4
Liczba akcji (szt.)51 051 24951 051 24951 051 24951 051 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR)-0,52 1,06-0,120,24
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR)41,0242,099,189,42

Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku i okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2020 roku: 4,4660 PLN/EUR
- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku: 4,4413 PLN/EUR

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PHN - Skonsolidowany raport za I półrocze 2020.pdf
PHN - Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego za I półrocze 2020.pdf
PHN - Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego za I półrocze 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-16Marcin MazurekPrezes Zarządu
2020-09-16Tomasz GórnickiWiceprezes Członek Zarządu ds. Inwestycji
2020-09-16Tomasz SztonykCzłonek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2020-09-16Piotr PrzednowekCzłonek Zarządu ds. Rozwoju
2020-09-16Krzysztof ZgorzelskiCzłonek Zarządu ds. Finansowych


Nazwa jednostki:POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PHN S.A.
Adres:al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Telefon:+48 22 850 91 00
Fax:+48 22 850 91 01
NIP:5252504978
REGON:142900541

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy