pixelg
SA-PSr - 2020-07-30 - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (pknorlen)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (pknorlen) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-07-30
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 39 087 54 474 8 801 12 704
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 112 4 761 926 1 110
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 4 762 4 788 1 072 1 117
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT), w tym: 2 059 3 082 464 719
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA 3 690 - 831 -
Zysk przed opodatkowaniem 1 501 3 117 338 727
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto 2 390 2 477 538 578
Zysk netto 1 740 2 450 392 571
Całkowite dochody netto 1 687 2 403 380 560
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 726 2 451 389 572
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 674 2 404 377 561
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 872 4 685 872 1 093
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 083) (1 341) (919) (313)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 825) (1 338) (637) (312)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 036) 2 006 (684) 468
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,04 5,73 0,91 1,34
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Aktywa trwałe 55 913 39 277 12 520 9 223
Aktywa obrotowe 26 151 31 925 5 855 7 497
Aktywa razem 82 064 71 202 18 375 16 720
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 237 248
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 39 842 38 596 8 921 9 063
Kapitał własny 41 439 38 607 9 279 9 065
Zobowiązania długoterminowe 17 047 14 315 3 818 3 362
Zobowiązania krótkoterminowe 23 578 18 280 5 278 4 293
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 93,15 90,24 20,86 21,19
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 28 101 43 058 6 327 10 042
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 619 3 086 139 720
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) (327) 2 238 (74) 522
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (2 497) 2 683 (562) 626
Zysk/(Strata) netto przed odpisami aktualizującymi netto (421) 2 210 (95) 515
Zysk/(Strata) netto (2 440) 2 194 (549) 512
Całkowite dochody netto (2 458) 2 171 (553) 506
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 180 2 526 491 589
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (3 213) 89 (723) 21
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (1 618) (813) (364) (190)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (2 651) 1 802 (597) 420
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) (5,70) 5,13 (1,28) 1,20
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Aktywa trwałe 37 626 36 939 8 425 8 674
Aktywa obrotowe 17 313 23 337 3 877 5 480
Aktywa razem 54 939 60 276 12 302 14 154
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 237 248
Kapitał własny 32 038 34 924 7 174 8 201
Zobowiązania długoterminowe 7 818 11 769 1 751 2 764
Zobowiązania krótkoterminowe 15 083 13 583 3 377 3 190
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 74,91 81,65 16,77 19,17
Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku 4,4413 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku 4,2880 EUR/PLN; pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2020 roku 4,4660 EUR/PLN oraz dzień 31 grudnia 2019 4,2585 EUR/PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PKN_ORLEN_200730_2020polrocze_RAPORTIH2020.pdfSprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2020r. - wer. polska
PKN_ORLEN_200730_2020halfyear_RAPORTIH2020.pdfSprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2020r. - wer. angielska
Raport_z_przegladu_Skrocone_skonPL30062020.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2020r. - wer.polska
Raport_z_przegladu_Skrocone_skonEN30062020.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2020r. - wer.angielska
Raport_z_przegladu_Skrocone_jednPL30062020.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2020r. - wer.polska
Raport_z_przegladu_Skrocone_jednEN30062020.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za 1. półrocze 2020r. - wer.angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-29Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2020-07-29Armen ArtwichCzłonek Zarządu
2020-07-29Adam BurakCzłonek Zarządu
2020-07-29Patrycja KlareckaCzłonek Zarządu
2020-07-29Zbigniew LeszczyńskiCzłonek Zarządu
2020-07-29Michał RógCzłonek Zarządu
2020-07-29Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2020-07-29Józef WęgreckiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKNORLEN
Adres:Chemików 7, 09-411 Płock
Telefon:24 256 81 80
Fax:24 367 77 11
Email:ir@orlen.pl
www:www.orlen.pl
NIP:774 00 01 454
REGON:610188201

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy