pixelg
SA - RS - 2020-03-19 - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (pknorlen)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (pknorlen) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-03-19
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
ir@orlen.plwww.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2019201820192018
mln PLNmln PLNmln EURmln EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży 111 203 109 706 25 850 25 711
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 8 862 9 888 2 060 2 317
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 9 041 9 184 2 102 2 152
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 5 365 7 215 1 247 1 691
Zysk przed opodatkowaniem 5 352 7 110 1 244 1 666
Zysk netto 4 298 5 604 999 1 313
Całkowite dochody netto 4 368 6 042 1 015 1 416
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 300 5 556 1 000 1 302
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 370 5 937 1 016 1 391
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 319 4 980 2 166 1 167
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (3 994) (3 798) (928) (890)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (3 363) (3 237) (782) (759)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 962 (2 055) 456 (482)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 10,05 12,99 2,34 3,04
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Aktywa trwałe 39 277 33 932 9 223 7 891
Aktywa obrotowe 31 925 30 209 7 497 7 025
Aktywa razem 71 202 64 141 16 720 14 916
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 248 246
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 38 596 35 727 9 063 8 309
Kapitał własny 38 607 35 739 9 065 8 311
Zobowiązania długoterminowe 14 315 11 506 3 362 2 676
Zobowiązania krótkoterminowe 18 280 16 896 4 293 3 929
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 90,24 83,53 21,19 19,43

W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe”, użyto średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
1 EUR
 31 grudnia  2019 
 31 grudnia 2018 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
4,2585PLN
4,3000 PLN
Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych
4,3018 PLN
4,2669 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1_LIST PREZESA ZARZADU.pdf
2_SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGLEGO AUDYTORA.pdf
3_WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ORLEN 2019.pdf
4_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ORLEN_2019.pdf
5_SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI GRUPY ORLEN ZA 2019.pdf
6_OSWIADCZENIE ZARZADU SKONS.pdf
7_INFORMACJA ZARZADU W SPRAWIE WYBORU AUDYTORA.pdf
8_OSWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU I WYBORU AUDYTORA.pdf
9_OCENA RADY NADZORCZEJ DOT SPRAW FIN I SPRAW Z DZIALALNOSCI.pdf
1_LETTER OF THE PRESIDENT OF THE BOARD.pdf
2_AUDITOR S REPORT.pdf
3_SELECTED CONSOLIDATED FINANCIAL DATA OF THE ORLEN GROUP.pdf
4_FINANCIAL STATEMENTS OF ORLEN GROUP.pdf
5_MANAGEMENT BOARD REPORT ON THE OPERATIONS OF ORLEN GROUP AND PKN ORLEN SA.pdf
6_CONSOLIDATED STATEMENTS OF THE MANAGEMENT BOARD.pdf
7_INFORMATION OF THE MANAGEMENT BOARD.pdf
8_STATEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD.pdf
9_SUPERVISORY BOARD ASSESSMENT.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-18Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2020-03-18Armen ArtwichCzłonek Zarządu
2020-03-18Adam BurakCzłonek Zarządu
2020-03-18Patrycja KlareckaCzłonek Zarządu
2020-03-18Zbigniew LeszczyńskiCzłonek Zarządu
2020-03-18Michał RógCzłonek Zarządu
2020-03-18Jan SzewczakCzłonek Zarządu
2020-03-18Józef WęgreckiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKNORLEN
Adres:Chemików 7, 09-411 Płock
Telefon:24 256 81 80
Fax:24 367 77 11
Email:ir@orlen.pl
www:www.orlen.pl
NIP:774 00 01 454
REGON:610188201

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy