pixelg
SA - PSr - 2020-08-05 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (pkobp)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (pkobp) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-08-05
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln PLNmln PLNmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 5 237 4 993 1 179 1 164
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 897 1 814 427 423
Wynik z działalności operacyjnej 2 014 2 949 453 688
Zysk brutto 2 017 2 963 454 691
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 1 303 2 079 293 485
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 306 2 079 294 485
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,04 1,66 0,24 0,39
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,04 1,66 0,24 0,39
Dochody całkowite netto 2 476 2 296 557 535
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 650 (6 212) 6 000 (1 449)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 084) (5 885) (8 125) (1 372)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 863) (2 340) (645) (546)
Przepływy pieniężne netto (12 297) (14 437) (2 769) (3 367)
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Suma aktywów 377 196 347 897 84 459 81 695
Kapitał własny ogółem 44 054 41 578 9 864 9 764
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 44 066 41 587 9 867 9 766
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 280 294
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 35,24 33,26 7,89 7,81
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 35,24 33,26 7,89 7,81
Łączny współczynnik kapitałowy18,21%18,42%18,21%18,42%
Kapitał Tier 1 37 293 36 717 8 350 8 622
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 605 634
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Wynik z tytułu odsetek 4 732 4 533 1 065 1 057
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 490 1 398 335 326
Wynik z działalności operacyjnej 1 823 2 843 410 663
Zysk brutto 1 823 2 843 410 663
Zysk netto 1 185 2 075 267 484
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,95 1,66 0,21 0,39
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,95 1,66 0,21 0,39
Dochody całkowite netto 2 239 2 157 504 503
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 781 (5 154) 5 805 (1 202)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 788) (5 344) (8 283) (1 246)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 394) (3 908) (314) (911)
Przepływy pieniężne netto (12 401) (14 406) (2 792) (3 360)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Suma aktywów 348 685 316 978 78 075 74 434
Kapitał własny ogółem 42 651 40 412 9 550 9 490
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 280 294
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 34,12 32,33 7,64 7,59
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 34,12 32,33 7,64 7,59
Łączny współczynnik kapitałowy20,08%20,66%20,08%20,66%
Kapitał Tier 1 36 358 35 890 8 141 8 428
Kapitał Tier 2 2 700 2 700 605 634

WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW
od 01.01.2020do 30.06.2020
od 01.01.2019do 30.06.2019
 średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych) 
               4,4413
               4,2880
 
  30.06.2020 
  31.12.2019 
 kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej) 
 
 
                4,4660
               4,2585

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. 30.06.2020..pdfskrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. 30.06.2020.pdfskrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku
Sprawozdanie_Zarządu z działalności GK 30.06.2020 (108089).pdfSprawozdanie Zarządu z dzialalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2020 roku
Raport z przeglądu Grupa PKO BP 30.06.2020.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport z przeglądu PKO BP 30.06.2020.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
Condensed interim consolidated financial statements of the PKO Bank Polski S.A. Group 30.06.2020_.pdfCondensed interim consolidated financial statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the six-month periodended 30 June 2020
Condensed interim financial statements of PKO Bank Polski S.A. 30.06.2020.pdfCondensed interim financial statements of PKO Bank Polski S.A.for the six-month period ended 30 June 2020
PKO_BP_SA_Group_Directors_Report_H12020.pdfPKO Bank Polski S.A. Group Directors Report for the first half of 2020
Report on the review of the Group PKO Bank Polski S.A. 30.06.2020.pdfIndependent registered auditor s report on the review of the condensed interim consolidated financial statements
Report on the review of the PKO Bank Polski SA 30.06.2020.pdfIndependent registered auditor s report on the review of the condensed interim financial statements
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04Danuta SzymańskaDyrektor Pionu Rachunkowości


Nazwa jednostki:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy