pixelg
SA-RS - 2021-04-29 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (pkobp)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (pkobp) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ DLA SKONSOLIDOWANYCH RAPORTÓW ROCZNYCH SPORZĄDZONYCH WG MSR
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta w przypadku wyboru opcji dla innych emitentów )
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-04-29
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (Ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
P4GTT6GF1W40CVIMFR430000026438
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2020201920202019
Wynik z tytułu odsetek10 346,0010 290,002 312,002 392,00
Wynik z tytułu prowizji i opłat3 904,003 731,00873,00867,00
Zysk/(strata) brutto-1 696,005 819,00-379,001 353,00
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)-2 561,004 032,00-572,00937,00
Zysk/(strata) netto przypadający na jednostkę dominującą-2 557,004 031,00-571,00937,00
Zysk/(strata) na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR)-2,053,22-0,460,75
Zysk/(strata) na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR)-2,053,22-0,460,75
Dochody całkowite netto-1 667,004 251,00-373,00988,00
Przepływy pieniężne netto-8 980,00-11 845,00-2 007,00-2 753,00
Suma aktywów376 966,00347 897,0081 686,0081 695,00
Kapitał własny ogółem39 911,0041 578,008 648,009 764,00
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej39 924,0041 587,008 651,009 742,00
Kapitał zakładowy1 250,001 250,00271,00294,00
Liczba akcji (w mln)1 250,001 250,001 250,001 250,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)31,9333,266,927,81
Rozwodniona liczba akcji (w mln)1 250,001 250,001 250,001 250,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)31,9333,266,927,81
Łączny współczynnik kapitałowy18,1819,8818,1819,88
Kapitał Tier 138 816,0039 630,008 411,009 306,00
Kapitał Tier 22 700,002 700,00585,00634,00
Wartości w EUR zostały podane w milionach.
WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONO NA EUR WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KURSÓW

średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)
od 01.01.2020 do 31.12.2020:4,4742
od 01.01.2019 do 31.12.2019: 4,3018

kurs średni NBP na dzień (pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)
31.12.2020: 4,6148
31.12.2019: 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA.xhtmlPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA
ESEF_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PKOBPSA_31.12.2020 (552341).zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
ESEF_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_PKOBPSA_31.12.2020 (552341).zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PKOBPSA_31.12.2020 (552861).xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PKOBPSA_31.12.2020 (552861).xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok - podpisy
PKO BP - Skonsolidowane SF - Sprawozdanie z badania 2020.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
PKO BP - Skonsolidowane SF - Sprawozdanie z badania 2020.xhtml.sigSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - podpisy
Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dot. sprawozdań 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące sprawozdań
Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dot. Komitetu Audytu 2020.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu
Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA_EN.xhtmlPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Consolidated_financial_statement_Capital_Group_PKOBPSA_31.12.2020.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Directors Report PKO BP 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności - wersja angielska
PKO BP - Consolidated FS - Audit Report 2020 ENG.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dot. sprawozdań 2020 ENG.xhtmlOcena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące sprawozdań - wersja angielska
Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dot. Komitetu Audytu 2020 ENG.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu - wersja angielska


Nazwa jednostki:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PKO BP SA
PKOBP
2021-06-21 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2021-06-15 zmiany w zarządzie
2021-06-08 powołanie prezesa zarządu
2021-06-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN
2021-06-07 zmiany w RN
2021-06-02 rezygnacja członka RN
2021-05-31 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy