pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2021-03-22 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaPKOBP (PKO BP SA)
Temat


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Raport nr 8/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ( NWZ ) na dzień 23 kwietnia 2021 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwały w sprawie (i) utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, (ii) zobowiązania Zarządu Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, w tym warunków zwalniania z długu,
6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Bank akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych,
7) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. na 23.04.2021r.pdfOgłoszenie PKO Banku Polskiego S.A. o zwołaniu NWZ na 23 kwietnia 2021 r.

Projekty uchwał NWZ zwołanego na 23.04.2021r.pdfProjekty uchwał NWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 23 kwietnia 2021 r.

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of PKO Bank Polski S.A.pdfAnnouncement of PKO Bank Polski S.A. on convening the EGM on 23 April 2021

Draft resolutions of the EGM to be held on 23 April 2021.pdfDraft resolutions of the EGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 23 April 2021PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-22Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku

Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:778-84-67
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PKO BP SA
PKOBP
2021-05-06 wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej
2021-04-29 SA-RS
2021-04-29 SA-R
2021-04-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-23 zmiana daty przekazania SA-QSr1
2021-04-23 zdarzenia korygujące wyniki finansowe za 2020 rok
2021-04-23 WZ - podjęte uchwały
2021-04-22 wpływ składki na BFG na wyniki Q1.2021

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy