pixelg
SA-RS - 2020-03-20 - PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (plastbox)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (plastbox) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-20
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOXChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Witolda Lutosławskiego17 a
(ulica)(numer)
059 840 08 80059 842 05 28
(telefon)(fax)
sekretariat@plast-box.comwww.plast-box.com
(e-mail)(www)
8390023940770703308
(NIP)(REGON)
Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ, 00-124 Warszawa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody ze sprzedaży2131091715134953940196

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1192636342772852

Zysk (strata) brutto1110525062581587

Zysk (strata) netto881619272049452

Całkowity dochód za okres1214036862822864

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej192241414744693316

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-7126-20027-1657-4694

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej-1133110745-26342518

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów76748651781140

Aktywa razem2084672020294895346983

Zobowiązania długoterminowe44720438041050110187

Zobowiązania krótkoterminowe76504831221796519331

Kapitał własny87243751032048717466

Kapitał zakładowy419414194198499754

Liczba akcji w tys. szt.41941419414194141941

Zysk (strata) przypadający na jedna akcję (w zł/EUR) podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej0,210,050,050,01

Wartość księgowa ba jedną akcję (w zł/EUR)2,081,790,490,42
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.T.pdf
oswiadczenie - rzetelnośc.pdf
Sprawozdanie finansowe RS2019.pdf
List Prezesa Zarządu do Akcionariuszy 2019.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PTS Plast-Box S.A. za 2019 rok.pdf
Informacja Zarządu.pdf
Plast_Box _ocena_Rady Nadzorczej_2020.pdf
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Plast-Box_2020.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 2019.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Grzegorz PawlakPrezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Edyta BadowskaGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
Nazwa skrócona jednoskti:PLASTBOX
Adres:Witolda Lutosławskiego 17 a, 76-200 Słupsk
Telefon:059 840 08 80
Fax:059 842 05 28
Email:sekretariat@plast-box.com
www:www.plast-box.com
NIP:8390023940
REGON:770703308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Plast-Box SA
PLASTBOX
2020-05-22 kupno akcji przez członka RN
2020-05-15 SA-QSr1
2020-04-28 wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność grupy
2020-04-27 wyniki Q1.2020
2020-03-20 SA-RS
2020-03-20 SA - R
2020-03-17 powołanie zarządu
2020-03-13 wpłw epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność spółki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy