pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-29 - PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2020-05-29
PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.Gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska 76/6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
contact@playway.com http://www.playway.com
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 40917 8637 1454 156
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 30312 4045 3012 886
EBITDA*23 48812 4515 3432 897
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem26 55115 7056 0393 654
Zysk (strata) netto 23 72113 7195 3963 192
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 1448 7213 9002 029
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8 3813681 90686
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4917 013-1121 632
Przepływy pieniężne netto razem25 03316 1025 6943 747
Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,59 2,08 0,82 0,48
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 33,91 30,21 7,71 7,03
na 31.03.2020na 31.12.2019na 31.03.2020na 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem237 658211 81352 20649 739
Aktywa trwałe47 89749 25510 52111 566
Aktywa obrotowe189 761162 55941 68538 173
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta197 807175 00943 45241 096
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 86512 4103 0462 914
Zobowiązania długoterminowe6 9736 7351 5321 581
Zobowiązania krótkoterminowe6 8925 6751 5141 333

Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 31 marca 2020 r.  - 4,5523 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4,2585 PLN/EURO;
- pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.  – 4,3963 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2019. –  4,2978 PLN/EUR.
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
01_PLAYWAY_SSF IQ_v 28.05.2020signJT.pdf1
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu
2020-05-29Jakub TrzebińskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76/6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
Email:contact@playway.com
www:http://www.playway.com
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PlayWay SA
PLAYWAY
2020-08-07 Rejestracja zmiany Statutu PlayWay S.A.
2020-07-31 nabycie akcji w GK III SA
2020-07-24 zawiązanie 5-ciu nowych spółek akcyjnych
2020-07-18 zawiązanie Septarian Games sp. z o. o.
2020-07-13 informacja dot. spółki zależnej PWay Sp. z o.o.
2020-07-12 liczba graczy oczekujących na zakup gier w sklepie STEAM
2020-07-08 zawiązanie Madnetic Games SA
2020-07-07 nabycie akcji spółki Finayar SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy