pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-27 - PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-27
PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76 lok 6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
contact@playway.comhttp://www.playway.com
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów128 37981 32328 90118 875
Zysk (strata) z działalności operacyjnej98 46561 68122 16614 316
EBITDA*99 02261 87422 29214 361
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem213 77173 78948 12417 126
Zysk (strata) netto 184 66161 48741 57114 271
przypadający na jednostkę dominującą171 92554 34538 70412 613
przypadający na udziały niedające kontroli13 8597 1423 1201 658
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej42 48732 4249 5657 526
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej34 352(1 976)7 733(459)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(22 036)(11 327)(4 961)(2 629)
Przepływy pieniężne netto razem54 80419 12212 3374 438
Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 27,98 9,32 6,30 2,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 52,55 24,18 11,83 5,61
na 30.09.2020na 31.12.2019na 30.09.2020na 31.12.2019
Aktywa / Pasywa razem385 638211 81385 19049 739
Aktywa trwałe152 87249 25533 77011 566
Aktywa obrotowe232 766162 55951 41938 173
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta308 566175 00968 16441 096
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38 79612 4108 5702 914
Zobowiązania długoterminowe27 1706 7356 0021 581
Zobowiązania krótkoterminowe11 6265 6752 5681 333

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2020 r.  – 4,5268 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. – 4,2585 PLN/EURO;
- pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2020 r.  – 4,4420 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2019 r. –  4,3086 PLN/EUR.
*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PLAYWAY_SSF IIIQ_fin-sig-sig.pdf1
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu
2020-11-27Jakub TrzebińskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
Email: contact@playway.com
www:http://www.playway.com
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy