pixelg
SA - RS - 2020-04-30 - PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-04-30
PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.Gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska 76/6
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
contact@playway.com http://www.playway.com
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)
4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów116 20671 96027 01316 865
Zysk (strata) z działalności operacyjnej82 49049 90119 17611 695
EBITDA83 02450 07019 30011 735
Zysk (strata) brutto 109 09066 90125 35915 679
Zysk (strata) netto97 26754 73322 61112 827
przypadający na jednostkę dominującą86 89547 02020 20011 020
przypadający na udziały niedające kontroli10 3737 7132 4111 808
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44 52036 01710 3498 441
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 805-298-885-70
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-11 840-13 280-2 752-3 112
Przepływy pieniężne netto razem28 87522 4396 7125 259
Aktywa / Pasywa razem211 813121 80849 73928 328
Aktywa trwałe49 25524 31111 5665 654
Aktywa obrotowe162 55997 49738 17322 674
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej175 00997 39041 09622 649
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 4108 1422 9141 894
Zobowiązania długoterminowe6 7352 6731 581622
Zobowiązania krótkoterminowe5 6755 4691 3331 272
Liczba akcji* 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR ) 14,74 8,29 3,43 1,94
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR ) 30,21 17,22 7,02 4,04

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do
EUR ustalanych przez NBP :
Kurs na dzień 31.12.2019 4,2585
Kurs na dzień 31.12.2018 4,3000
Średni kurs za 2019 4,3018
Średni kurs za 2018 4,2669

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
S01_PLAYWAY_SSF 2019_list do akcjonariuszy_kk_jt.pdf1
S02_OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLAYWAY S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI_SSF.pdf2
S03_INFORMACJA ZARZĄDU PLAYWAY S.A. W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ_kk_jt.pdf3
S04_wybrane dane finansowe - skonsolidowane sprawozdanie finansowe_kk_jt.pdf4
P3_GK PLAYWAY_SSF 2019_raport roczny_final_kk_jt.pdf5
P5_PLAYWAY_SF 2019_sprawozdanie z działalności_final_kk_jt.pdf6
PLAYWAY_BSSF 2019_sprawozdanie z badania.pdf7
PLAYWAY_Sprawozdanie dodatkowe dla KA_2019.pdf8
RN oświadczenie ws. oceny sprawozdań v2.pdf9
RN oświadczenie ws. wyboru firmy audytorskiej do badania SSF.pdf10
RN oświadczenie ws. komitetu audytu.pdf11
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu
2020-04-30Jakub Trzebiński Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Paulina StempieńGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76/6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
Email:contact@playway.com
www:http://www.playway.com
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PlayWay SA
PLAYWAY
2020-06-29 wypłata dywidendy przez spółkę zależną
2020-06-16 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-15 wypłata dywidendy 9,46 zł/akcja
2020-06-15 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 9,46 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu
2020-06-15 powołanie RN
2020-06-10 kandydatury do RN
2020-06-02 rezygnacja członka RN
2020-05-29 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy