INFORMACJA ZARZĄDU NEUCA S.A. O WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Niniejszym Zarząd NEUCA S.A. informuje, że na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych: KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisany na listę
podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 3546, dokonujący badania rocznego sprawozdania
finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej.
Jednocześnie Zarząd NEUCA S.A. informuje, że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący badania
tego sprawozdania spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania
z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej oraz że przestrzegane obowiązujące przepisy
związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji.
Jednocześnie Zarząd NEUCA S.A. informuje, że Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy
audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja Podpis
24
.03.202
1
Piotr Sucharski
Prezes Zarządu
24
.03.202
1
Grzegorz Dzik
Wiceprezes Zarządu
24
.03.202
1
Wiceprezes Zarządu
podpisy na oryginale