List Piotra Sucharskiego, Prezesa Zarządu NEUCA S.A., do Akcjonariuszy
Szanowni Państwo,
trwająca pandemia pokazała, jak duże znaczenie społeczne mają działania, które prowadzimy
od samego jej początku. Wyjątkowo trudna sytuacja wpłynęła mobilizująco na nasz zespół
i dała nam dodatkowy impuls, by osiągnąć kolejny poziom zaangażowania. Pokazała też coś
więcej – coś dla mnie osobiście bardzo istotnego – pokazała siłę naszej skupionej na
satysfakcji klienta strategii rynkowej.
Realizując jej założenia w czasie wyzwań, przed jakimi stanął rynek zdrowia w związku
z pandemią COVID-19, daliśmy naszym klientom tak potrzebne im wsparcie. Grupa NEUCA
przez cały czas trwania pandemii dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć ciągłość dostaw
oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno swoim klientom, jak i pracownikom. Ta koncentracja
na bezpieczeństwie i ciągłości działania miała bardzo duży wpływ na poziom zaangażowania
naszego zespołu. Już na początku pandemii NEUCA podjęła liczne aktywności i przygotowała
narzędzia wspierające finansowo i pozafinansowo klientów oraz pacjentów. Od
interwencyjnych zakupów maseczek i oferowania ich pacjentom, we współpracy
z aptekarzami, po najniższej cenie, poprzez wyposażanie farmaceutów i aptek w środki
ochrony sanitarnej, po program osłon antykryzysowych, czyli systemowe wsparcie dla
właścicieli aptek niezależnych. Obejmuje ono takie działania jak: nisko oprocentowane
pożyczki z wydłużonym terminem spłaty, specjalne oferty rabatowe, dodatkowe
odtowarowania, profesjonalne doradztwo biznesowe, szkolenia, wsparcie w uzyskaniu
subwencji rządowych.
Równolegle NEUCA realizowała kluczową misję dystrybucji leków do aptek. Od lat działania
w tym zakresie wykonujemy na najwyższym na rynku poziomie. NEUCA utrzymuje pozycję
lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych kategoriach (ciągłość
zaopatrzenia, szerokość asortymentu, oferta promocyjna, warunki handlowe, serwis
logistyczny, serwis transportowy, serwis reklamacyjny, serwis telemarketingowy) i w ubiegłym
roku wyniki te, kolejny raz, poprawiliśmy. W 2020 roku dostarczaliśmy leki do blisko 13 tys.
aptek i punktów aptecznych, 2,5 tys. szpitali i ZOZ-ów oraz 1,4 tys. innych podmiotów rynku
okołozdrowotnego. Średnie miesięczne dostawy NEUCA to blisko 50 mln opakowań leków.
Na początku pandemii w marcu ubiegłego roku było to nawet 70 mln. Potwierdzeniem naszej
najwyższej sprawności logistycznej jest powierzenie Grupie NEUCA przez Rządową Agencję
Rezerw Strategicznych (dawniej Agencję Rezerw Materiałowych) dystrybucji szczepionek
przeciwko COVID-19. Do końca 2020 roku NEUCA była jedyną firmą, która prowadziła ten
proces, a obecnie pozostaje liderem jego realizacji.
Wszystkie powyższe działania wynikają z przyjętej przed laty strategii rynkowej. Wystąpiły
w wyjątkowym nasileniu i wymagały wyjątkowego wysiłku, ale realizowały cel strategiczny:
zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji. I właśnie satysfakcja oraz mające wyjątkowy
wymiar w czasie pandemii wsparcie zostały zauważone i docenione przez klientów. Za tym
poszło większe zaangażowanie w naszą ofertę, wzrost udziałów i oczywiście efekty finansowe.
Rynek hurtu aptecznego w IV kwartale 2020 roku odnotował 2-procentowy (rok do roku) wzrost
wartości do 8,11 mld i podobnie jak w III kwartale cechował się zmniejszeniem wahań popytu
obserwowanych w I połowie minionego roku. W ujęciu 12 miesięcy 2020 roku wartość rynku
wyniosła 31,85 mld zł i wzrosła wobec analogicznego okresu 2019 roku o 0,7%.*
Grupa zachowuje niezmiennie pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta opracowywanym
przez Monitor Apteczny. W IV kwartale NEUCA uzyskała thistorycznie najwyższy odczyt
wskaźnika polecalności Net Promoter Score, w wysokości 62 pkt., jednocześnie to wynik
lepszy niż w IV kwartale 2019 roku o 28 pkt.
Rosnące zaufanie do spółki wpływa na sukces programów partnerskich Partner+, Partner oraz
IPRA. W IV kwartale 2020 roku do programów przystąpiło 49 aptek, a łącznie na koniec
minionego roku w ww. programach uczestniczyły 2842 apteki. Oznacza to dynamiczny wzrost
rzędu niemal 25% w porównaniu z końcem 2019 roku. W IV kwartale Grupa zwiększyła udziały
w całości rynku do 32,1% (+2,2 pkt rok do roku)*, notując w segmencie aptek niezależnych
wyższy odczyt na poziomie 36,8% (+3,6 pkt rok do roku)**.
W obszarze biznesów pacjenckich NEUCA osiągnęła w 2020 roku przychody z obszaru
przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny rzędu 186,1 mln (+16,9% rok do roku)
oraz zysk operacyjny na poziomie 16,7 mln (-4,4% rok do roku). Spektakularnym wydarzeniem
w tym segmencie jest międzynarodowa ekspansja Pratii (spółki zależnej wchodzącej w skład
Grupy NEUCA) na rynku badań klinicznych. Obecnie Pratia zarządza ponad 90 dedykowanymi
i szpitalnymi ośrodkami badawczymi w sześciu krajach (Polska, Ukraina, Niemcy, Hiszpania,
Czechy i Bułgaria). To czyni największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie,
która prowadzi ponad 500 badań klinicznych rocznie. Drugim istotnym krokiem w obszarze
usług dla pacjenta było rozpoczęcie wdrożenia pierwszego etapu portalu zdrowotnego dla
pacjentów HeyDoc, obejmującego opracowaną przez lekarzy bazę wiedzy, usługi
telekonsultacji oraz usługi e-commerce. Za pośrednictwem portalu pacjenci uzyskają dostęp
online do profesjonalnych treści medycznych, konta pacjenta, usług oraz produktów
medycznych. Trzeba również wymienić niedawne tegoroczne wydarzenie, jakim jest
podpisanie umowy na warunkowe przejęcie większościowych udziałów w Towarzystwie
Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. operującym na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Połączenie sił
i zasobów obu firm pozwoli NEUCA oferować usługi większej grupie pacjentów i dodatkowo
wzmocnić ofertę B2B o gwarancję dostępności usług medycznych.
Konsekwentna realizacja strategii rynkowej przyczyniła się do wypracowania w 2020 roku
przychodów ze sprzedaży oraz zysków na najwyższych w historii Grupy poziomach.
Skumulowane przychody po 12 miesiącach minionego roku ukształtowały się na poziomie
niemal 9,3 mld zł (+11,9% rok do roku). EBITDA w 2020 roku z wyłączeniem zdarzeń
jednorazowych wyniosła 279,1 mln zł (+30,8% rok do roku), a zysk netto bez zdarz
jednorazowych 154,3 mln zł, co oznacza poziom wyższy o 28,7% w porównaniu z rezultatami
z 2019 roku. Ambicją Grupy jest kontynuacja polityki redystrybucji zysków z akcjonariuszami.
NEUCA dotychczas wypłaciła ponad 250 mln dywidend (lata 2005-2020) i skupiła akcje
własne za przeszło 290 mln (lata 2012-2020). W 2021 roku zarząd rekomenduje wypłatę
dywidendy w wysokości 10 zł na akcję, co oznacza wzrost o 15,6% rok do roku.
Najważniejszym wydarzeniem prawno-legislacyjnym ubiegłego roku była przyjęta
w październiku przez Sejm ustawa o zawodzie farmaceuty. Farmaceuci będą mogli prowadzić
konsultacje farmaceutyczne, opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej,
wykonywać proste badania diagnostyczne, przeglądy lekowe i wystawiać recepty w ramach
kontynuacji zlecenia lekarskiego, a także – na podstawie wydanego w lutym tego roku
rozporządzenia szczepić przeciw COVID-19. Wdrożenie wymienionych działań spowoduje
wzrost znaczenia farmaceutów i aptek w systemie ochrony zdrowia, co powinno sprzyjać
realizacji misji NEUCA. Pozytywną dla kształtu rynku rolę może odegrać także porozumienie
zawarte między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Izbą Aptekarską „Strategia na rzecz
rozwoju aptek”. Dokument obejmuje swoim zakresem propozycje dotyczące rozwiązania
problemów takich jak łamanie podstawowych zapisów Prawa farmaceutycznego, kwestie
pełnienia przez apteki obowiązkowych dyżurów nocnych czy prawo równego dostępu aptek
i pacjentów do leków ratujących życie i zdrowie. Porusza temat wynagrodzeń farmaceutów
pracujących w szpitalach oraz konieczność wprowadzania przepisów regulujących
funkcjonowanie obrotu lekami na rynku pozaaptecznym.
Ubiegły rok był pod wieloma względami wyzwaniem. W wyjątkowo trudnych warunkach
pandemii zapewniliśmy ciągłość dostaw, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo klientów
i pracowników. Wyzwaniom sprostaliśmy we wszystkich obszarach i na najwyższym poziomie.
Satysfakcji z realizacji potrzeb społecznych towarzyszą bardzo dobre wyniki finansowe.
NEUCA intensywnie się rozwija w wielu obszarach biznesu. Warto przy tym podkreślić, że nie
jesteśmy beneficjentem czasów COVID-19. Nasz rozwój to efekt strategii, decyzji i działań
podjętych znacznie wcześniej. Obecne przyspieszenie” wynika także z rosnącego
zaangażowania i mobilizacji zespołu. Fundamenty naszego sukcesu więc nie tylko stabilne,
ale sukcesywnie się wzmacniają, dając pewność rozwoju naszej firmy w długoterminowym
horyzoncie.
Z poważaniem
Piotr Sucharski
Prezes Zarządu NEUCA S.A.
* Źródło: IQVIA, dane Sell-In
** Obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope (dane Sell-
out) oraz bazy IQVIA OneKey (informacje o aptekach)