footer image

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

NEUCA S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NEUCA S.A. („Jednostka”), które zawiera:

    jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.;

sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:

    jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów;

    jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;

    jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

oraz

    informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („jednostkowe sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki:

    przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

    jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki;

    zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”).

Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 19 marca 2021 r.

KPMG_title_sidebar

footer image

Podstawa Opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

    Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) uchwałą nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. oraz uchwałą nr 1107/15a/2020 z dnia 8 września 2020 r.;

    ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”);

    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE („rozporządzenie UE”);

    innych obowiązujących przepisów prawa.

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi regulacjami została opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Niezależność i etyka

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Polsce i spełniliśmy wszystkie obowiązki etyczne wynikające z tych wymogów i Kodeksu IESBA. W trakcie badania kluczowi biegli rewidenci oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego jako całości, a przy formułowaniu naszej opinii podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. Zidentyfikowaliśmy następujące kluczowe sprawy badania:

footer image

Sporne sprawy podatkowe

Wartość księgowa należności długoterminowych – depozytów zabezpieczających sporne sprawy podatkowe na dzień 31 grudnia 2020 r.: 32.481 tys. zł (31 grudnia 2019 r. : 41.628 tys. zł).

Odniesienie do jednostkowego sprawozdania finansowego: Nota 3 Podstawowe osądy rachunkowe i podstawowe przyczyny niepewności szacunków, Nota 7A Należności handlowe oraz pozostałe należności, Nota 22 Postępowanie w zakresie rozliczeń podatkowych.

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Jak opisano w nocie 22 jednostkowego sprawozdania finansowego, Jednostka jest stroną toczących się postępowań sądowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług za lata 2011 - 2012.

Ze względu na fakt, że Jednostka nie zgadza się z decyzjami o stwierdzeniu zaległości podatkowych, złożyła ona odwołania od decyzji organów podatkowych a dokonane na ich podstawie płatności ujęła jako należności długoterminowe, traktowane jako depozyty zabezpieczające. W roku kończącym się 31 grudnia 2020 r., Jednostka dokonała zmiany szacunku prawdopodobieństwa ostatecznego rozstrzygnięcia sporu z organami podatkowymi w odniesieniu do części z powyższych sporów podatkowych i dokonała rozliczenia odpowiadających im należności długoterminowych w kwocie 9.147 tys. zł w ciężar kosztu podatku dochodowego.

Ze względu na niepewność co do właściwej interpretacji przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w toczących się postępowaniach sądowych, jak również z uwagi na niespójność dotychczasowych rozstrzygnięć instancji niższych szczebli, szacunki Kierownictwa Jednostki co do ostatecznego rozstrzygnięcia powyższych sporów podatkowych są w dużej mierze zależne od osądu i są obarczone znaczącym ryzykiem istotnego zniekształcenia.

W związku z powyższym, kwestia ta wymagała naszej zwiększonej uwagi w trakcie badania i zastała przez nas uznana za kluczową sprawę badania.

Nasze procedury w odpowiedzi na zidentyfikowane w omawianym obszarze ryzyko, przeprowadzone przy wsparciu ze strony naszych własnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego,  obejmowały, między innymi:

    ocenę zgodności stosowanej przez Jednostkę polityki rachunkowości w zakresie ujmowania niepewności podatkowych z odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej;

    ocenę zaprojektowania i wdrożenia wybranych kontroli wewnętrznych dotyczących oceny i ujęcia księgowego istotnych niepewności podatkowych, w tym kontroli w zakresie szacunków dotyczących wyniku sporów podatkowych, których stroną jest Jednostka;

    ocenę racjonalności szacunków Kierownictwa Jednostki co do oczekiwanego rozstrzygnięcia spraw sądowych, poprzez:

·        analizę zgromadzonej przez Jednostkę dokumentacji procesowej;

·        analizę posiadanych przez Jednostkę opinii ekspertów podatkowych, których kompetencje, umiejętności i obiektywizm zostały przez nas poddane niezależnej ocenie;

·        analizę otrzymanych odpowiedzi na skierowane przez nas zapytania do kancelarii podatkowych obsługujących Jednostkę dotyczących statusu spraw spornych oraz dokonanej przez te kancelarie oceny przewidywanego zakończenia sporów;

ocenę poprawności i kompletności ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w zakresie podatkowych spraw spornych oraz ich ujęcia księgowego.

footer image

Ujęcie rabatów handlowych od producentów

Wartość księgowa nierozliczonych na dzień 31 grudnia 2020 r. rabatów handlowych od producentów wyrobów farmaceutycznych: 128.069 tys. zł (31 grudnia 2019 r.: 148.632 tys. zł) - kwota ta została ujęta w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako pomniejszenie zobowiązań handlowych.

Odniesienie do jednostkowego sprawozdania finansowego: Nota 3 Podstawowe osądy rachunkowe i podstawowe przyczyny niepewności szacunków, Nota 10 Zapasy, Nota 14 Zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania operacyjne.

Kluczowa sprawa badania

Nasza reakcja

Korzyści od producentów wyrobów farmaceutycznych wynikające ze zrealizowanych przez Jednostkę zakupów wyrobów farmaceutycznych („rabaty handlowe”) stanowią kluczowy element realizowanej przez nią marży handlowej.            

Porozumienia z dostawcami obejmują m.in. rabaty handlowe rozliczane w formie korekt cen zakupu. Kwoty należnych rabatów są zależne od znacznej ilości zmiennych parametrów handlowych, w tym przede wszystkim od wartości zrealizowanego obrotu w ramach poszczególnych grup produktowych oraz wysokości rabatu ustalonego dla danej grupy produktowej. Kwota należnych Jednostce korzyści wymaga więc dokonania kalkulacji opartej na szeregu zmiennych, a wartość nierozliczonych korzyści na koniec roku obrotowego jest znacząca. Różnorodność warunków i porozumień handlowych z dostawcami Jednostki zwiększa ryzyko istotnego zniekształcenia w omawianym obszarze.

W związku z powyższym kwestie pomiaru i ujęcia kwot należnych Jednostce rabatów handlowych wymagały znaczącej uwagi biegłego rewidenta w trakcie badania jednostkowego sprawozdania finansowego i stąd zostały one uznane za kluczową sprawę badania.

Nasze procedury w odpowiedzi na zidentyfikowane w omawianym obszarze ryzyko obejmowały, między innymi:

    ocenę zgodności stosowanej przez Jednostkę polityki rachunkowości w zakresie pomiaru i ujmowania rabatów handlowych od producentów z odpowiednimi wymogami standardów sprawozdawczości finansowej;

    dla wybranej próby naliczonych kwot rabatów, ocenę poprawności pomiaru kwoty nierozliczonych na koniec roku obrotowego rabatów handlowych poprzez:

·       ocenę odpowiedniości i wiarygodności kluczowych danych zastosowanych w kalkulacji kwot nierozliczonych rabatów, w tym zrealizowanego poziomu obrotów oraz procentu przyznanego rabatu, poprzez ich uzgodnienie, odpowiednio, do rejestrów handlowych i porozumień handlowych;

·       w oparciu o powyższe dane, przeliczenie  wysokości należnego rabatu, na podstawie warunków zawartych w odpowiednich porozumieniach handlowych;

·       analizę realizacji kwot należnych rabatów po końcu badanego okresu sprawozdawczego poprzez ich uzgodnienie do faktur korygujących otrzymanych od dostawców.

    porównanie kwot rabatów od dostawców naliczonych na koniec poprzedniego roku obrotowego z ich późniejszą realizacją w trakcie 2020 r. oraz analiza ewentualnych istotnych odchyleń;

Inne sprawy w zakresie danych porównawczych

Jednostkowe sprawozdania finansowe Jednostki za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. (na podstawie którego sporządzono sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2019 r.), z wyjątkiem retrospektywnego zastosowania korekt opisanych w nocie 4 do tego jednostkowego sprawozdania

footer image

finansowego, zostały zbadane przez innego biegłego rewidenta, który w dniach 18 marca 2020 r. oraz odpowiednio 21 marca 2019 r. wyraził opinie bez zastrzeżeń na temat tych sprawozdań.

Zakresem badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. objęliśmy również retrospektywne zastosowanie korekt opisanych w nocie 4, w zakresie przekształcenia danych porównawczych prezentowanych na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz przekształcenia sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2019 r.

Nie przeprowadzaliśmy badania, przeglądu, ani nie wykonywaliśmy w stosunku do jednostkowych sprawozdań finansowych za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. (tutaj nie prezentowanych) ani w stosunku do jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2019 r. procedur innych niż odnoszące się do retrospektywnego zastosowania korekt opisanych w nocie 4 do jednostkowego sprawozdania finansowego. W związku z powyższym nie wyrażamy opinii ani jakiegokolwiek innego zapewnienia na temat tych poszczególnych sprawozdań finansowych traktowanych jako całość. Jednakże, naszym zdaniem, korekty opisane w nocie 4 do jednostkowego sprawozdania finansowego są właściwe i zostały poprawnie zastosowane.

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki za jednostkowe sprawozdanie finansowe

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiającego rzetelny i jasny obraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki uznaje za niezbędną, aby zapewnić sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając jednostkowe sprawozdanie finansowe Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, kwestii związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, zaniechać prowadzenia działalności, albo gdy nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania prowadzenia działalności.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Kierownik Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w tej ustawie. Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są odpowiedzialni za nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Jednostki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podejmowane na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki, obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

    identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem,

footer image

    projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż istotnego zniekształcenia wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd lub obejście systemu kontroli wewnętrznej;

    uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej Jednostki;

    oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych z nimi ujawnień dokonanych przez Kierownika Jednostki;

    wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, oceniamy, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub okolicznościami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na powiązane ujawnienia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieodpowiednie, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. Przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;

    oceniamy ogólną prezentację, strukturę i treść jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, a także czy jednostkowe sprawozdanie finansowe odzwierciedla stanowiące ich podstawę transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki informacje między innymi o planowanym zakresie i terminie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz informujemy o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania zagrożeń lub zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Jednostki wskazaliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy uznając je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają ich publicznego ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że sprawa nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje wynikające z jej ujawnienia przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

footer image

Inne informacje

Na inne informacje składają się:

    pismo Prezesa Zarządu;

    wybrane dane finansowe;

    sprawozdanie z działalności Jednostki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności;

    odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości;

    oświadczenie Zarządu Jednostki odnośnie sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności;

    informacja Zarządu Jednostki o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej;

    oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu; oraz

    ocena jednostkowego sprawozdania finansowego i Sprawozdania z działalności dokonana przez Radę Nadzorczą,

 (razem „Inne informacje”).

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Jednostki

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za Inne informacje zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Kierownik Jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości, spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.

W związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozważenie, czy nie są one istotnie niespójne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Innych informacjach, to jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Jednostka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła informacje wymagane przepisami prawa lub regulaminami, a w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa i informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz do poinformowania, czy Jednostka sporządziła odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.

.

footer image

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie pracy wykonanej w trakcie badania jednostkowego sprawozdania finansowego, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach:

    zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz

    jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią Sprawozdania z działalności, Jednostka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie”).

Ponadto naszym zdaniem informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, we wszystkich istotnych aspektach:

    zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz

    są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Oświadczenie na temat Innych informacji

Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Jednostka sporządziła odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat. w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.

Oświadczenie na temat Innych informacji

Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.

footer image

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy zabronionych usług niebędących badaniem, o których mowa w art. 5 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 marca 2020 r. Całkowity nieprzerwany okres zlecenia badania wynosi 1 rok.

W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Nr na liście firm audytorskich: 3546

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Rafał Wiza

Dominik Walawender

Kluczowy biegły rewident

Kluczowy biegły rewident

Nr w rejestrze 11995

Nr w rejestrze 13077

Komandytariusz, Pełnomocnik

Poznań, 25 marca 2021 r.