Załącznik do Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej
Asseco South Eastern Europe S.A.
z dnia 24 lutego 2021 roku
Ocena Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 roku
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 ust. 12 pkt 1) Statutu Spółki, ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco South Eastern Europe S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku na podstawie analizy:
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonego przez Zarząd Spółki,
- ksiąg rachunkowych,
- sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco South Eastern Europe S.A. oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco South Eastern Europe, przygotowanych przez Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej Deloitte),
- sprawozdania dodatkowego Deloitte, sporządzonego na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- informacji uzyskanych od Deloitte podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.
.......................................
Jozef Klein
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Góral
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Jacek Duch
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Pawłowicz
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej