Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej
Asseco South Eastern Europe S.A.
z dnia 24 lutego 2021 roku
1
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. sporządzone na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)
Rada Nadzorcza Asseco South Eastern Europe S.A. (Spółka) działając na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:
W Asseco South Eastern Europe S.A. przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W Spółce, w roku 2020, funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie:
a) Artur Kucharski – Przewodniczący Komitetu Audytu
b) Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu
c) Adam Pawłowicz – Członek Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §14 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w ten sposób, że:
1. Kryteria niezależności spełniają Adam Pawłowicz oraz Artur Kucharski, który jednocześnie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu badania sprawozdań finansowych,
2. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Asseco South Eastern Europe S.A.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie zmienił się.
Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
.......................................
Jozef Klein
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Góral
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Jacek Duch
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Pawłowicz
Członek Rady Nadzorczej
.......................................
Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej