OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NEUCA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd NEUCA S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe NEUCA S.A. za
rok 2020 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.
Roczne sprawozdanie z działalności NEUCA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja Podpis
24
.03.202
1
Piotr Sucharski
Prezes Zarządu
24
.03.202
1
Grzegorz Dzik
Wiceprezes Zarządu
24
.03.202
1
Wiceprezes Zarządu
podpisy na oryginale