OCENA RADY NADZORCZEJ NEUCA S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI NEUCA S.A.
Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową NEUCA oraz wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności oraz
sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji NEUCA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja Podpis
24
.03.202
1
Kazimierz Herba
Przewodniczący Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Wiesława Herba
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Iwona
Sierzputowska
Członek Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Tadeusz Wesołowski
Członek Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Jolanta Kloc
Członek Rady Nadzorczej
24
.03.2021
Bożena Śliwa
Członek Rady Nadzorczej
podpisy na oryginale