OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ NEUCA S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza oświadcza, że zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach
umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu
spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności
z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych, a ponadto że przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej
w roli Komitetu Audytu.
Członkowie Rady Nadzorczej sprawujący funkcje Komitetu Audytu wykonywali zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Data Imię i nazwisko Stanowisko/funkcja Podpis
24
.03.202
1
Kazimierz Herba
Przewodniczący Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Wiesława Herba
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Iwona Sierzputowska
Członek Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Tadeusz Wesołowski
Członek Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Jolanta Kloc
Członek Rady Nadzorczej
24
.03.202
1
Bożena Śliwa
Członek Rady Nadzorczej
podpisy na oryginale