S p r a w o z d a n i e n i e f i n a n s o w e Grupy Kapitałowej A s s e c o S o u t h E a s t e r n E u r o p e z a r o k 2 0 2 0
Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe 2
Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe 3
1. Podsumowanie informacji niefinansowych za 2020 rok
63 wdrożone certyfikowane systemy zarządzania
0,1% ze zużytej energii pochodząca z odnawialnych źródeł energii
4 665,60 MgCO2e gazów cieplarnianych wyemitowane do atmosfery (Zakres 1+2)
126,20 kg odpadów wyemitowane na 1 milion PLN przychodów
3,62 godzin szkoleniowych na pracownika (oszacowane)
1 026,49 milion PLN przychodów
2799 pracowników w Grupie ASEE
10 249 MWh zużytej energii
8 188 069 km przejechane przez samochody firmowe
23 kraje, w których działa ASEE
2. List Prezesa
L i s t P r e z e s a
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedstawiam Państwu nasz pierwszy samodzielny raport niefinansowy. Rok 2020 był najlepszym rokiem w historii Grupy ASEE, w tym Payten, pod względem osiągniętych wyników finansowych. Głęboko wierzę, że sukces ten był możliwy także dzięki temu, jak prowadzimy naszą działalność, szacunkowi do pracowników, społeczności, w których działamy, klientów i partnerów. Dotychczas prezentowaliśmy informacje niefinansowe jako część raportu Asseco Poland. Tegoroczny nowy format pozwala nam na przedstawienie tematu bardziej kompleksowo, spełniając jednocześnie wymogi standardu SIN.
Prowadzimy działalność biznesową w oparciu o nasze wartości, tj. uczciwość, szacunek i wiarygodność. Zrównoważony rozwój wpisuje się w nie i trudno już dziś sobie wyobrazić prowadzenie działalności gospodarczej bez brania pod uwagę tego aspektu. W 2019 roku rozważaliśmy cele zrównoważonego rozwoju, aby wyznaczyć sobie kluczowe kierunki i zrozumieć, w jaki sposób nasza firma wpływa na planetę i społeczności. Podzielamy pogląd tych, którzy uważają, że w najbliższej przyszłości nastąpi znacząca realokacja kapitału, a zrównoważone finansowanie będzie przyszłością rynków inwestycyjnych. Zmiana zachowań inwestorów stwarza pewne zagrożenia i możliwości. Ponieważ chcemy być „zieloną” firmą,