asse_south_east_euro
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A., zgodnie z przepisami §70 ust. 1 pkt 7) i §71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)
a) Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. , wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73 została wybrana jako firma audytorska do badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
b) Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania rocznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Asseco South Eastern Europe S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Polityki zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 października 2017 r.
Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A.
_____________________________
Piotr Jeleński
Prezes Zarządu
_____________________________
Marcin Rulnicki
Członek Zarządu
_____________________________
Kostadin Slavkoski
Członek Zarządu
_____________________________
Miljan Malis
Członek Zarządu