pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-21 - PMPG POLSKIE MEDIA SA (pmpg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki PMPG POLSKIE MEDIA SA (pmpg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
PMPG POLSKIE MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)
PMPG POLSKIE MEDIAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie212
(ulica)(numer)
022 347 50 00022 347 50 01
(telefon)(fax)
pmpg@point-group.plwww.point-group.pl
(e-mail)(www)
521-008-88-31010768408
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW10.56912.1482.4042.827
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-225-1.343-51-312
ZYSK (STRATA) NETTO-106-1.337-24-311
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ-105-1.274-24-296
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)-0,01-0,120,00-0,03
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ8371.173190273
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ19276144177
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-268-866-61-201
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM7611.068173249
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ31 MARCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.31 MARCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM32.85532.0297.2177.521
AKTYWA OBROTOWE15.50114.5373.4053.414
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA11.94610.9682.6242.576
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE3734218299
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE11.57310.5472.5422.477
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM20.90921.0614.5934.946
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ19.35519.5064.2524.580
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 1,861,880,410,44
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTAOKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 R.OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW7.2407.8451.6471.825
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ-891-504-203-117
ZYSK (STRATA) NETTO-580-1.015-132-236
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR)-0,06-0,10-0,01-0,02
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ37557385133
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ19277844181
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-268-505-61-118
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM29984668196
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ31 MARCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.31 MARCA 2020 R.31 GRUDNIA 2019 R.
AKTYWA, RAZEM33.15532.6287.2837.662
AKTYWA OBROTOWE8.3057.5801.8241.780
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA18.81817.6654.1344.148
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2502455558
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE18.56817.4204.0794.091
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM14.33714.9633.1493.514
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR)1,381,440,300,34

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczonego na eurow następujący sposób: §   poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: -          na 31 marca 2020 r.:  1 euro = 4,5523 zł -          na 31 grudnia 2019 r.:  1 euro = 4,2585 zł §   poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
-          kurs średni w okresie styczeń-marzec 2020 r.: 1 euro = 4,3963 zł
-          kurs średni w okresie styczeń-marzec 2019 r.: 1 euro = 4,2978 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020_PMPG SA_skrocone skonsolidowane srodroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020.pdfSkrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Piotr PiaszczykCzłonek Zarządu
2020-05-21Robert PstrokońskiCzłonek Zarządu
2020-05-21Ewa RykaczewskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PMPG POLSKIE MEDIA SA
Nazwa skrócona jednoskti:PMPG POLSKIE MEDIA
Adres:Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
Telefon:022 347 50 00
Fax:022 347 50 01
Email:pmpg@point-group.pl
www:www.point-group.pl
NIP:521-008-88-31
REGON:010768408

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PMPG Polskie Media SA
PMPG
2020-07-03 Nabycie akcji własnych
2020-07-01 rezygnacja członka RN
2020-07-01 kupno akcji własnych
2020-06-29 kupno akcji własnych
2020-06-26 kupno akcji własnych
2020-06-10 kupno akcji własnych
2020-06-05 kupno akcji własnych
2020-06-03 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy