pixelg
SA - PSr - 2020-09-10 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (police)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (police) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-09-10
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICEChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
72-010Police
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicka1
(ulica)(numer)
091 3171717091 3173603
(telefon)(fax)
ir.police@grupaazoty.comhttp://zchpolice.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8510205573810822270
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOniebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży1 215 183 1 302 847273 610 303 836
Zysk na działalności operacyjnej31 571 55 0837 109 12 846
Zysk przed opodatkowaniem36 053 61 2188 118 14 277
Zysk netto29 350 52 9866 608 12 357
Całkowity dochód za okres25 376 50 8855 714 11 867
Ilość akcji (w szt.)124 175 768 75 000 000124 175 768 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,24 0,730,05 0,17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej193 128 42 36543 485 9 880
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(718 746)(67 249)(161 832)(15 683)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej311 629 (23 499)70 166 (5 480)
Przepływy pieniężne netto razem(213 989)(48 383)(48 182)(11 283)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu445 456 160 209100 299 37 362
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu232 366 111 38652 319 25 976
na 30.06.2020na 31.12.2019 na 30.06.2020na 31.12.2019
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa trwałe2 861 584 1 837 782 640 749 431 556
Aktywa obrotowe1 006 793 1 095 718 225 435 257 301
Zobowiązania długoterminowe400 745 531 230 89 732 124 746
Zobowiązania krótkoterminowe1 559 306 1 065 144 349 150 250 122
Kapitał własny1 908 326 1 337 126 427 301 313 990
Kapitał zakładowy1 241 758 750 000 278 047 176 118
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli252 879 203 373 56 623 47 757
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOniebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży1 207 096 1 298 317271 789 302 779
Zysk na działalności operacyjnej42 291 65 9379 522 15 377
Zysk przed opodatkowaniem41 436 72 9299 330 17 008
Zysk netto35 752 65 5988 050 15 298
Całkowity dochód za okres31 755 63 4917 150 14 807
Ilość akcji (w szt.)124 175 768 75 000 000124 175 768 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,29 0,870,06 0,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej197 996 40 72844 581 9 498
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(131 361)(43 895)(29 577)(10 237)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej96 441 (22 083)21 715 (5 150)
Przepływy pieniężne netto razem163 076 (25 250)36 718 (5 889)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu39 399 32 9138 871 7 676
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu203 321 7 22345 780 1 684
na 30.06.2020na 31.12.2019na 30.06.2020na 31.12.2019
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa trwałe1 886 328 1 820 458422 375 427 488
Aktywa obrotowe844 844 667 240189 172 156 684
Zobowiązania długoterminowe364 010 494 69681 507 116 167
Zobowiązania krótkoterminowe630 856 784 848141 258 184 302
Kapitał własny1 736 306 1 208 154388 783 283 704
Kapitał zakładowy1 241 758 750 000278 047 176 118

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2019),kurs na 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4660 PLN (tabela nr 125/A/NBP/2020),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2880 PLN,kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2. SF_I_pół_2020_do podpisu.pdfSkonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone śródroczne sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe) za I półrocze 2020 roku
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności_I_H_2020 do podpisu.pdfSkonsolidowany raport półroczny zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. za I półrocze 2020 roku
Wybrane dane finansowe 1H 2020.pdfWybrane dane finansowe 1H 2020
GA ZCH Police SA 30.06.2020 raport z przeglądu skonsolidowany-sig.pdfRaport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GA ZCH Police SA 30.06.2020 raport z przeglądu jednostkowy-sig.pdfRaport biegłego z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
9. GO oświadczenie Zarządu GA Police_ver_2.pdfoświadczenie Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10

Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu
2020-09-10

Tomasz Panas

Wiceprezes Zarządu
2020-09-10

Mariusz Kądziołka

Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:POLICE
Adres:Kuźnicka 1, 72-010 Police
Telefon:091 3171717
Fax:091 3173603
Email:ir.police@grupaazoty.com
www:http://zchpolice.grupaazoty.com
NIP:8510205573
REGON:810822270

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy