pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-19 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (police)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (police) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-11-19
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICEChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
72-010Police
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kuźnicka1
(ulica)(numer)
091 3171717091 3173603
(telefon)(fax)
ir.police@grupaazoty.comhttp://zchpolice.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
8510205573810822270
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży1 764 224 1 849 349397 169 429 223
Zysk na działalności operacyjnej33 926 43 7717 638 10 159
Zysk przed opodatkowaniem56 697 50 27912 764 11 669
Zysk netto46 733 44 02610 521 10 218
Całkowity dochód za okres 42 767 41 9379 628 9 733
Ilość akcji (w szt.)124 175 768 75 000 000124 175 768 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,35 0,610,08 0,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej292 504 81 11665 850 18 827
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 221 798)(107 833)(275 056)(25 027)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej641 094 60 294144 326 13 994
Przepływy pieniężne netto razem(288 200)33 577(64 881)7 793
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu445 456 160 209100 283 37 184
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu157 988 193 36135 567 44 878
na 30.09.2020na 31.12.2019na 30.09.2020na 31.12.2019
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa trwałe3 307 955 1 837 782 730 749 431 556
Aktywa obrotowe896 313 1 095 718 198 001 257 301
Zobowiązania długoterminowe998 118 531 230 220 491 124 746
Zobowiązania krótkoterminowe1 033 420 1 065 144 228 289 250 122
Kapitał własny2 172 730 1 337 126 479 970 313 990
Kapitał zakładowy1 241 758 750 000 274 313 176 118
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli503 559 203 373 111 240 47 757
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
Przychody ze sprzedaży1 747 763 1 840 847393 463 427 249
Zysk na działalności operacyjnej51 113 59 08511 507 13 713
Zysk przed opodatkowaniem49 684 58 51511 185 13 581
Zysk netto42 280 53 0899 518 12 322
Całkowity dochód za okres 38 283 50 9828 618 11 833
Ilość akcji (w szt.)124 175 768 75 000 000124 175 768 75 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,34 0,710,08 0,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej280 885 129 32363 234 30 015
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(704 879)(123 420)(158 685)(28 645)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej411 261 (34 997)92 585 (8 123)
Przepływy pieniężne netto razem(12 733)(29 094)(2 867)(6 753)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu39 399 32 9138 870 7 639
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu27 332 3 3846 153 785
na 30.09.2020na 31.12.2019na 30.09.2020na 31.12.209
niebadanebadaneniebadanebadane
Aktywa trwałe2 457 472 1 820 458542 872 427 488
Aktywa obrotowe656 845 667 240145 101 156 684
Zobowiązania długoterminowe719 649 494 696158 975 116 167
Zobowiązania krótkoterminowe651 834 784 848143 994 184 302
Kapitał własny1 742 834 1 208 154385 004 283 704
Kapitał zakładowy1 241 758 750 000274 313 176 118

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2019),kurs na 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,5268 PLN (tabela nr 191/A/NBP/2020),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,3086 PLN,kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku wynosił 1 EUR – 4,4420 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport III kwartał 2020.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-19

Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu
2020-11-19

Tomasz Panas

Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:POLICE
Adres:Kuźnicka 1, 72-010 Police
Telefon:091 3171717
Fax:091 3173603
Email:ir.police@grupaazoty.com
www:http://zchpolice.grupaazoty.com
NIP:8510205573
REGON:810822270

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy