pixelg
SA-Q1 - 2020-05-19 - POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA (polwax)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q1 - komunikat spółki POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA (polwax) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
data przekazania: 2020-05-19
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLWAX S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-200Jasło
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja101
(ulica)(numer)
+48 13 44 66 241+48 13 44 66 252
(telefon)(fax)
info@polwax.plwww.polwax.pl
(e-mail)(www)
6852014881370490581
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe47 24344 910123 460
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 4181 499530
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe36 42634 690121 222
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 3998 7211 708
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 3998 7211 708
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe87 02580 05980 699
Zapasy30 55228 13949 803
Należności krótkoterminowe36 32935 07117 317
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek36 32935 07117 317
Inwestycje krótkoterminowe8 2016 19412 087
Krótkoterminowe aktywa finansowe8 2016 19412 087
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 2016 19412 087
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 5122241 492
Pozostałe aktywa obrotowe10 43110 4310
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m134 268124 969204 159
PASYWA
Kapitał własny65 24066 323119 424
Kapitał zakładowy515515515
Kapitał zapasowy116 285116 28698 725
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe5 1005 1005 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych-55 578017 560
Zysk (strata) netto-1 082-55 578-2 476
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania69 02858 64684 735
Rezerwy na zobowiązania5 1974 6564 640
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego914476517
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 2834 1804 122
długoterminowa3 4083 4083 513
krótkoterminowa875772609
Pozostałe rezerwy001
długoterminowe000
krótkoterminowe001
Zobowiązania długoterminowe135151273
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek135151273
Zobowiązania krótkoterminowe62 22752 62778 500
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek61 60552 39277 912
Fundusze specjalne622235588
Rozliczenia międzyokresowe1 4691 2121 322
Ujemna wartość firmy1 1751 2121 322
Inne rozliczenia międzyokresowe29400
długoterminowe000
krótkoterminowe29400
P a s y w a r a z e m134 268124 969204 159
Wartość księgowa65 240 04866 322 480119 424 286
Liczba akcji (w szt.)10 300 00010 300 00010 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)6,336,4411,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 300 00010 300 00010 300 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)6,336,4411,59

wartość księgowa na 31.03.2020r.=65.240.047,88zł ; wartość księgowa na 31.12.2019r.=66.322.480,01zł ; wartość księgowa na 31.03.2019r.=119.424.285,62zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 38040 3428 2759 387
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 657-2 887-377-672
Zysk (strata) brutto-1 322-3 029-301-705
Zysk (strata) netto-1 082-2 476-246-576
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 6212 0541 051478
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 185-5 945-270-1 383
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 44111 967-3282 784
Przepływy pieniężne netto, razem1 9958 0764541 879
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)134 268124 96929 49529 346
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)69 02858 64615 16313 772
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1351513035
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)62 22752 62713 66912 358
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)65 24066 32314 33115 574
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)515515113121
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 300 00010 300 00010 300 00010 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,11-0,24-0,02-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,11-0,24-0,02-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6,336,441,391,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6,336,441,391,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe60 26960 33660 540
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)60 26960 33660 540
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/201460 00060 00060 000
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-05580153
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-00530
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-051542
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0142451
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-06817
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0189204247
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)000
Pozycje pozabilansowe, razem60 26960 33660 540
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:36 38040 342
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów36 37540 331
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów511
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:33 85338 497
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów33 84838 486
Wartość sprzedanych towarów i materiałów511
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 5271 845
Koszty sprzedaży1 4681 671
Koszty ogólnego zarządu3 2653 388
Zysk (strata) ze sprzedaży-2 206-3 214
Pozostałe przychody operacyjne1 045356
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych01
Dotacje340278
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych19827
Inne przychody operacyjne50750
Pozostałe koszty operacyjne49629
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych6715
Inne koszty operacyjne42914
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 657-2 887
Przychody finansowe480117
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:130117
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne3500
Koszty finansowe145259
Odsetki w tym:145218
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne041
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto-1 322-3 029
Podatek dochodowy-240-553
część bieżąca0-522
część odroczona-240-31
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto-1 082-2 476
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-54 184 23813 716 042
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 300 00010 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,11-0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 300 00010 300 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,11-0,24

Zysk(strata) netto (zannualizowany) za okres 3mcy2020r.= -54.184.237,74zł ; zysk(strata) netto (zannualizowany) za okres 3mcy2019r.= 13.716.042,23zł

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)66 323121 900121 900
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych66 323121 900121 900
Kapitał zakładowy na początek okresu515515515
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu515515515
Kapitał zapasowy na początek okresu116 28598 72598 725
Zmiany kapitału zapasowego017 5600
zwiększenia (z tytułu)017 5600
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)017 5600
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
wypłata dywidendy000
Kapitał zapasowy na koniec okresu116 285116 28698 725
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu5 1005 1005 100
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 1005 1005 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-55 57817 56017 560
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu017 56017 560
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych017 56017 560
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)017 5600
podział zysku(na kapitał zapasowy)17 560
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0017 560
Strata z lat ubiegłych na początek okresu55 57800
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych55 57800
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
zmniejszenia (z tytułu)000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu55 57800
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-55 578017 560
Wynik netto-1 082-55 578-2 476
zysk netto000
strata netto1 08255 5782 476
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )65 24066 323119 424
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)65 24066 323119 424
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 082-2 476
Korekty razem5 7034 530
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja9521 216
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-11-4
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)95176
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0-1
Zmiana stanu rezerw54036
Zmiana stanu zapasów-2 412-767
Zmiana stanu należności-1 2588 759
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów10 141-2 877
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 710-1 731
Inne korekty-634-277
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 6212 054
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy01
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych01
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki1 1855 946
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 1855 946
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 185-5 945
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy63412 280
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki012 003
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe634277
Wydatki2 075313
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek1 9080
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego7171
Odsetki96242
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 44111 967
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 9958 076
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 0078 080
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych114
Środki pieniężne na początek okresu6 1984 005
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:8 19312 081
o ograniczonej możliwości dysponowania54119
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
Informacja dodatkowa do SF PWX za Iq 2020-19V ostatni.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za I kwartał 2020 roku
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Pozostale inform do rap_kwartal PWXza Iq2020- 19V ostatni.pdfPozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za I kwartał 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-19Leszek Stokłosa
Prezes Zarządu
2020-05-19Tomasz Nadolski
Wiceprezes Zarządu
2020-05-19Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLWAX S.A.
Adres:3-go Maja 101, 38-200 Jasło
Telefon:+48 13 44 66 241
Fax:+48 13 44 66 252
Email:info@polwax.pl
www:www.polwax.pl
NIP:6852014881
REGON:370490581

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy