pixelg
SA - PSr - 2020-09-14 - PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA (pragmafa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA (pragmafa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-14
PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PragmaGo S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-584Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Brynowska72
(ulica)(numer)
+48 32 44 20 200+48 32 44 20 240
(telefon)(fax)
biuro@pragmago.plwww.pragmago.pl
(e-mail)(www)
634-24-27-710277573126
(NIP)(REGON)
UHY ECA Autyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 89311 7552 6782 741
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 3172 160522504
Zysk (strata) brutto7429 4721672 209
Zysk (strata) netto 4397 488991 746
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 19769 8512 29616 290
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 863)9 032(870)2 106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 781(61 908)401(14 437)
Przepływy pieniężne netto, razem8 11516 9751 8273 959
Aktywa, razem123 052125 26227 55329 459
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania77 61879 47717 38018 692
Zobowiązania długoterminowe37 66956 1268 43513 200
Zobowiązania krótkoterminowe39 95023 3518 9455 492
Kapitał własny 45 43245 78510 17310 768
Kapitał zakładowy2 7522 752616647
Liczba akcji na koniec roku (w szt.)2 752 1672 752 1672 752 1672 752 167
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,162,720,040,63
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,162,720,040,63
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)16,5116,643,703,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR)16,5116,643,703,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR)3,901,500,880,35
Saldo faktoring54 23555 84212 14413 133
Wpłaty z faktoringu w roku283 041315 08263 37774 102
Saldo pożyczki31 92833 9287 1497 979
Wpłaty z pożyczek w roku24 94415 1885 5853 572

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
a)      sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
-  na dzień 30 czerwca 2020 średni kurs wyniósł: 4,4660;
-  na dzień 31 grudnia 2019 średni kurs wyniósł: 4,2585;
-  na dzień 30 czerwca 2019 średni kurs wyniósł: 4,2520.
b)     sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
-  średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020: 4,4413;
-  średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019: 4,3018;
-  średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019: 4,2880.
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe PragmaGO 1H2020.pdf
20200630_PragmaGO_Raport z przeglądu_JSF_14092020-sig.pdf
20200630_PragmaGO_Raport z przeglądu_SSF_14092020-sig.pdf
PragmaGO prezentacja raport za I H 2020.pdf
PragmaGO presentation report I H 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-14Tomasz BoduszekPrezes Zarządu
2020-09-14Jacek ObrockiWiceprezes Zarządu
2020-09-14Daniel MączyńskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PragmaGo S.A.
Adres:Brynowska 72, 40-584 Katowice
Telefon:+48 32 44 20 200
Fax:+48 32 44 20 240
Email:biuro@pragmago.pl
www:www.pragmago.pl
NIP:634-24-27-710
REGON:277573126

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy