pixelg
odpowiedzi na pytania akcjonariusza - 2020-07-09 - PRIMETECH Spółka Akcyjna (primetech)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

odpowiedzi na pytania akcjonariusza - komunikat spółki PRIMETECH Spółka Akcyjna (primetech) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2020

Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent", PTH , Spółki ) przekazuje, w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pytania Akcjonariusza skierowane do Zarządu Emitenta podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 roku, wraz z odpowiedziami, z zachowaniem ustawowego 14-dniowego terminu. Akcjonariusz Emitenta skierował do Zarządu Spółki następujące pytania:


1. Jakie są roczne koszty utrzymywania spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych?
2. Dlaczego Emitent występuje w podwójnym systemie notowań "fixing", czemu nie podejmowano działań mających na celu wsparcie płynności?


W odpowiedzi na pytanie 1. Zarząd Emitenta udzielił następującej odpowiedzi:
Łączne koszty utrzymywania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) związane są przede wszystkim z obowiązkowymi opłatami, ponoszonymi przez spółki notowane na rzecz instytucji infrastrukturalnych rynku, tj. na rzecz m.in. samej GPW, Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), oraz kosztów obsługi funkcjonowania Spółki na rynku publicznym, tj. kosztów Działu Relacji Inwestorskich, kosztów obsługi finansowej i prawnej, czy kosztów związanych z koniecznością stosowania specjalnych standardów sprawozdawczości finansowej i audytu.
Sumaryczne koszty funkcjonowania i utrzymywania Emitenta jako spółki publicznej w 2019 roku kształtowały się na poziomie około 140 tys. zł. Koszty te obejmowały powyżej wymienione składowe.
Obowiązkowe opłaty na rzecz organów związanych z rynkiem kapitałowym (w szczególności GPW lub KDPW), są podane do wiadomości publicznej w odpowiednich regulaminach i taryfikatorach tych organów.
Należy podkreślić, że z uwagi na istotnie zmniejszającą się skalę działalności Emitenta w ostatnim okresie, a także biorąc pod uwagę sytuację finansową Spółki, dokonuje ona działań optymalizujących i kontrolujących koszty oraz już podjęła działania ograniczające koszty związane z funkcjonowaniem podmiotu, jako spółki publicznej, do niezbędnego, wymaganego przepisami minimum.


W odpowiedzi na pytanie 2. Zarząd Emitenta udzielił następującej odpowiedzi:
GPW dokonuje okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych (w tym również PTH). W wyniku weryfikacji dokonanej w dniu 23 grudnia 2019 r. akcje Emitenta, wraz akcjami innych spółek, zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności (https://www.gpw.pl/strefa-nizszej-plynnosci). Zgodnie z obowiązującymi zasadami dana spółka może dołączyć do Programu Wspierania Płynności (Program) przez GPW, wówczas jej akcje nie są kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności. Niemniej, aby dołączyć do Programu Wsparcia spółka musi spełnić łącznie 2 podstawowe warunki:
- Utworzyć i prowadzić sekcję relacji inwestorskich na własnej stronie internetowej zgodnie z zakresem oraz strukturą określonymi w Modelowym Serwisie Relacji Inwestorskich; prezentowanym na stronie internetowej http://naszmodel.gpw.pl oraz prezentować informacje na tej stronie w języku angielskim (co obecnie w spółce nie ma miejsca),
- zapewnić istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji emitenta zadań animatora rynku zgodnie z wymogami giełdowymi, co w praktyce wiązałoby się z zawarciem umowy z animatorem emitenta. Należy mieć na uwadze iż szacunkowe, łączne koszty prowadzenia strony w jęz. angielskim oraz koszty umowy z animatorem to kilkadziesiąt tysięcy zł / rocznie. Z uwagi na obecną i przewidywaną skalę działalności firmy, a także biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą, a w szczególności sytuację w sektorze - spółka przede wszystkim musi zwracać uwagę na kontrolę kosztów funkcjonowania i zamiast ich powiększania, starać się niniejsze koszty ograniczać. W związku z powyższym, każdy większy wydatek jest istotny dla oceny sytuacji i płynności spółki. Kierując się koniecznością zapewnienia dodatniej rentowności oraz utrzymania płynności bieżącej/operacyjnej firmy, spółka zdecydowała o nie przystąpieniu do Programu.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-09Jan PoświataPrezes Zarządu
2020-07-09Alina Mazurczyk Prokurent


Nazwa jednostki:PRIMETECH Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:PRIMETECH S.A.
Adres:ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:(032) 6047000
Fax:(032) 6047100
Email:primetech@primetechsa.pl
www:primetechsa.pl
NIP:634-012-68-49
REGON:271981166

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Primetech SA
PRIMETECH
2020-08-06 utworzenie rezerwy
2020-07-22 zamiar ogłoszenia przez Famur SA wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech SA
2020-07-09 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-19 SA-QSr1
2020-05-13 zmiana terminu publikacji SA-Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy