pixelg
SA - PSr - 2020-09-17 - PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA (procad)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA (procad) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-17
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-122Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kartuska 215
(ulica)(numer)
+ 48 58 302 02 67+48 58 302 06 29
(telefon)(fax)
procad@procad.plwww.procad.pl
(e-mail)(www)
584-10-03-488190330106
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 03724 5325 8625 721
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-393538-88125
Zysk (strata) brutto-326546-73127
Zysk (strata) netto -331266-7562
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-331266-7562
Całkowity dochód (strata) ogółem-331266-7562
Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej-331266-7562
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 3609030621
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-450660-101154
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-532-271-120-63
Przepływy pieniężne netto - razem37847985112
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)9 019 0009 019 0009 019 0009 019 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej-0,040,03-0,010,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowejStan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa razem22 57623 5815 0555 537
Zobowiązania długoterminowe1 6971 705380400
Zobowiązania krótkoterminowe4 5265 1921 0131 219
Kapitał własny16 35316 6843 6623 918
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej16 35316 6843 6623 918
Kapitał podstawowy902902202212
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,811,850,410,43
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 01222 8235 8575 323
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-395505-89118
Zysk (strata) brutto27251261119
Zysk (strata) netto 2662276053
Całkowity dochód (strata) ogółem2662276053
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 083-206244-48
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13067529157
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-515-264-116-62
Przepływy pieniężne netto netto - razem69820515748
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)9 019 0009 019 0009 019 0009 019 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,030,010,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa razem22 43222 1325 0235 197
Zobowiązania długoterminowe1 6971 700380399
Zobowiązania krótkoterminowe4 5264 4891 0131 054
Kapitał własny16 20915 9433 6293 744
Kapitał podstawowy902902202212
Średnia ważona liczba akcji (w szt)9 019 0009 019 0009 019 0009 019 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,801,770,400,42
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PROCAD_Spr_Zarządu_półrocze2020.pdf
PROCAD_SSF_półrocze2020.pdf
GK Procad - raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Procad - raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-17Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2020-09-17Janusz SzczęśniakWiceprezes Zarządu
2020-09-17Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PROCAD S.A.
Adres:Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
Telefon:+ 48 58 302 02 67
Fax:+48 58 302 06 29
Email:procad@procad.pl
www:www.procad.pl
NIP:584-10-03-488
REGON:190330106

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Procad SA
PROCAD
2020-10-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-21 WZ - podjęte uchwały
2020-10-16 WZ - ponowna zmiana miejsca odbycia walnego
2020-10-15 WZ - zmiana miejsca odbycia walnego
2020-09-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-09-17 SA - PSr
2020-09-02 wstępne wyniki finansowe
2020-08-20 sprzedaż akcji przez Familiar SA SICAV-SIF

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy