pixelg
SA - R - 2020-03-31 - PROJPRZEM MAKRUM SA (projprzem)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki PROJPRZEM MAKRUM SA (projprzem) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-31
PROJPRZEM MAKRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM MAKRUMBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.projprzem.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży124 089116 57728 84727 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 6209 9282 0042 331
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 5918 5831 9972 015
Zysk (strata) netto7 0807 1641 6461 682
Zysk na akcję (PLN)1,181,200,280,28
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 03919 1789394 502
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 078)(9 817)(2 575)(2 305)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej8 189(8 348)1 904(1 960)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 0051 018234241
Aktywa166 873149 26139 18634 712
Zobowiązania długoterminowe11 9483 1522 806733
Zobowiązania krótkoterminowe56 54751 22113 27911 912
Kapitał własny98 37894 88723 10222 067
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PJP Sprawozdanie Finansowe 31.12.2019.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok
2019
JSF Sprawozdanie Zarzadu.pdfJednostkowe Sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok 2019
JSF LIst Zarządu.pdfList Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok 2019
Oświadczenie Zarządu.pdfInformacja Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok 2019 w spr. wyboru
audytora
RN oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. w sprawie
Komitetu Audytu za rok 2019
RN oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A.w sprawie
Sprawozdania Zarządu i Sprawozd. Finans. za rok 2019
19 PJPM_IFRS_01 JSF Sprawozdanie z badania.T.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostk. Sprawozd. Finans. za rok 2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31

Piotr Szczeblewski

Prezes Zarządu
2020-03-31

Dariusz Szczechowski

Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31

Dagmara Rydzyńska


Buchalter Sp. z o.o.


Nazwa jednostki:PROJPRZEM MAKRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:PROJPRZEM MAKRUM
Adres:Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz
Telefon:0-52 376 74 00
Fax:052 376 74 03
Email:info@projprzem.com
www:www.projprzem.com
NIP:554-023-40-98
REGON:002524300

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Projprzem Makrum SA
PROJPRZEM
2020-05-15 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-06 zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną
2020-04-28 asymilacja akcji przez KDPW
2020-04-22 dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
2020-03-31 SA - RS
2020-03-31 SA - R
2020-03-06 konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela
2020-01-28 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy