pixelg
SA - RS - 2020-03-31 - PROJPRZEM MAKRUM SA (projprzem)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki PROJPRZEM MAKRUM SA (projprzem) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-31
PROJPRZEM MAKRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM MAKRUMBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.projprzem.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży271 995261 89263 23161 484
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 96916 7161 8533 924
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 36514 9441 9453 508
Zysk (strata) netto5 55611 0471 2922 593
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego5 55611 0471 2922 593
Zysk na akcję (PLN)0,931,850,220,43
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)0,931,850,220,43
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej12 31620 1292 8634 726
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(15 054)(4 501)(3 500)(1 057)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 824(8 460)656(1 986)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów857 169201 683
Aktywa235 371188 67055 27143 877
Zobowiązania długoterminowe18 6035 2494 3681 221
Zobowiązania krótkoterminowe109 03177 91625 60318 120
Kapitał własny107 737105 50625 29924 536
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej107 737105 50625 29924 536
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PROJPRZEM-SSF 31.12.2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM
MAKRUM S.A. za rok 2019
SSF Sprawozdnie Zarzadu.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok 2019
SSF LIst Zarządu.pdfList Zarządu Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok 2019
Oświadczenie Zarządu.pdfInformacja Zarządu Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok 2019 w spr. wyboru audytora
RN oświadczenie dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. w sprawie Komitetu Audytu za rok 2019
RN oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. w sprawie
Sprawozd. Zarządu i Sprawozd. Finans. za rok 2019
19 PJPM_IFRS_SSF Sprawozdanie z badania.T.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolid.
Sprawozd. Finans. Grupy Kapitałowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. za rok
2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31

Piotr Szczeblewski

Prezes Zarządu
2020-03-31

Dariusz Szczechowski

Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31
Iwona Perkowska

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.


Nazwa jednostki:PROJPRZEM MAKRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:PROJPRZEM MAKRUM
Adres:Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz
Telefon:0-52 376 74 00
Fax:052 376 74 03
Email:info@projprzem.com
www:www.projprzem.com
NIP:554-023-40-98
REGON:002524300

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Projprzem Makrum SA
PROJPRZEM
2020-05-15 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-06 zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną
2020-04-28 asymilacja akcji przez KDPW
2020-04-22 dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
2020-03-31 SA - RS
2020-03-31 SA - R
2020-03-06 konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela
2020-01-28 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy