pixelg
SA - PS - 2020-09-10 - PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA (projprzem)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PS - komunikat spółki PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA (projprzem) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-10
PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PJP MAKRUM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.pjpmakrum.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody ze sprzedaży173 464102 26339 28823 839
Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej11 3251 5922 565371
Zysk (strata) przed opodatkowaniem10 0131 6702 268389
Zysk (strata) netto7 8088611 768201
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego7 8088611 768201
Zysk na akcję (PLN)1,310,140,300,03
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)1,310,140,300,03
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej6 5902 3911 493557
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 569)(8 213)(2 167)(1 915)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej7 0001 0101 585236
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów4 021(4 812)911(1 122)
Aktywa255 383198 21257 18446 616
Zobowiązania długoterminowe20 0108 2394 4811 938
Zobowiązania krótkoterminowe123 10787 31327 56520 535
Kapitał własny112 266102 66025 13824 144
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej112 266102 66025 13824 144
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF GK PJP Makrum - 30.06.2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM za I półrocze 2020
PJP_Skon Spr Zarz2Q2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM za I półrocze 2020
20 HY PJPM IFRS Review Report PAS consolidated.BES.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM za I półrocze 200
Oświadczenie SSF 1H PJPM.pdfOświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM za I półrocze 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10

Piotr Szczeblewski

Prezes Zarządu
2020-09-10

Dariusz Szczechowski

Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PJP MAKRUM S.A.
Adres:Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz
Telefon:0-52 376 74 00
Fax:052 376 74 03
Email:info@projprzem.com
www:www.pjpmakrum.com
NIP:554-023-40-98
REGON:002524300

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy