pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-30 - PROTEKTOR Spółka Akcyjna (protektor)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki PROTEKTOR Spółka Akcyjna (protektor) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporz dzenia w sprawie informacji bie cych i okresowych)
dla
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-30
PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży65 179 75 399 14 673 17 500
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży24 027 27 899 5 409 6 475
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 868 3 172 421 736
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 240 2 327 279 540
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej(552)325 (124)75
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(635)246 (143)57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 592 3 001 809 697
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej3 557 (190)801 (44)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 064)(770)(1 365)(179)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 085 2 041 244 474
Średni kurs PLN / EUR4,44204,3086
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem96 91993 450 21 410 21 945
Aktywa trwałe37 930 36 141 8 379 8 487
Aktywa obrotowe58 989 57 309 13 031 13 458
Zobowiązania razem47 501 44 820 10 493 10 525
Zobowiązania długoterminowe14 015 16 261 3 096 3 818
Zobowiązania krótkoterminowe33 486 28 559 7 397 6 707
Kapitał własny49 418 48 630 10 917 11 420
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego47 947 47 059 10 592 11 051
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 115 2 248
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej(0,03)0,01 (0,01)0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej(0,03)0,01 (0,01)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0000
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,52684,2585
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży15 979 22 268 3 597 5 168
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 3 038 2 705
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 435)(1 286)(998)(298)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(157)(679)(35)(158)
Zysk (strata) netto 160 (494)36 (115)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 570)2 494 (1 029)579
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej8 864 1 706 1 995 396
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5 822)(3 917)(1 311)(909)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 529)283 (344)66
Średni kurs PLN / EUR4,44204,3086
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem59 154 60 076 13 067 14 108
Aktywa trwałe42 314 40 096 9 347 9 416
Aktywa obrotowe16 840 19 980 3 720 4 692
Zobowiązania razem28 953 30 035 6 395 7 054
Zobowiązania długoterminowe10 692 12 542 2 362 2 945
Zobowiązania krótkoterminowe18 261 17 493 4 033 4 109
Kapitał własny30 201 30 041 6 672 7 054
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 115 2 248
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,01 (0,03)0,00 (0,01)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)0,01 (0,03)0,00 (0,01)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)0000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)0000
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,52684,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK PRT - SSF 3Q 2020.pdfRozszerzone skonsolidowaane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2020-11-30Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:PROTEKTOR
Adres:Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin
Telefon:081 532 22 31
Fax:081 532 02 00
Email:info@protektorsa.pl
www:www.protektorsa.pl
NIP:712-010-29-59
REGON:430068516

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy