pixelg
zawarcie umowy o limit kredytowy i umowy o kredyt elektroniczny - 2020-10-27 - PROTEKTOR Spółka Akcyjna (protektor)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o limit kredytowy i umowy o kredyt elektroniczny - komunikat spółki PROTEKTOR Spółka Akcyjna (protektor) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr41/2020

Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie umowy o limit kredytowy i umowy o kredyt elektroniczny na spłatę zobowiązań oraz ziszczenie się warunków udostępnienia linii kredytowej i udostępnienia kredytu elektronicznego na spłatę zobowiązań.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Emitent lub Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu 19.10.2020 r. Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000025237) ( Bank ) umowę ramową dla linii wieloproduktowej, na mocy której Spółce został przyznany limit kredytowy do wysokości 9.500.000,00 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych). Limit ma zostać przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta oraz realizację celów, opisanych w strategii na lata 2020-2023.

W ramach limitu kredytowego Bank udostępnia następujące produkty:

a) Gwarancje (sublimit: 2.000.000,00 zł);
b) Akredytywy (sublimit: 2.000.000,00 zł);
c) Kredyt obrotowy (sublimit: 2.500.000,00 zł);
d) Kredyt w rachunku kredytowym (sublimit: 3.000.000,00 zł).

Terminy spłaty wierzytelności, wynikających z poszczególnych produktów, objętych linią, zostały szczegółowo określone w treści umowy, przy czym spłata wszystkich wierzytelności wynikających z umowy powinna nastąpić w terminie ważności linii, tj. do 14.10.2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

a) gwarancja płynnościowa, udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ( BGK ) na kwotę 7.600.000 zł,
b) poręczenie udzielone przez ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH spółkę z grupy kapitałowej Protektor, c) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie udostępnienie linii kredytowej zostało obwarowane określonymi w umowie warunkami, w tym złożenia dokumentów potwierdzających ustanowienie ww. zabezpieczeń, przedstawienie Bankowi zaświadczenia o spłacie zadłużenia kredytowego wobec ING Banku Śląskiego oraz wpisaniu gwarancji płynnościowej, o której mowa powyżej, do rejestru BGK. Zarząd Emitenta informuje, że warunki uruchomienia linii kredytowej spełniły się w dniu 27.10.2020 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ponadto Spółka zawarła w dniu 19.10.2020 r. z Bankiem umowę o elektroniczny kredyt na spłatę zobowiązań, na mocy której Bank udzielił Spółce kredytu do kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Kredyt może być wykorzystany na spłatę zobowiązań wobec dostawców.
Spłata udzielonego kredytu następować będzie sukcesywnie, przy czym spłata każdej części kredytu spowoduje odnowienie dostępnej kwoty kredytu o kwotę spłaconych zobowiązań. Ostateczna spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 12.01.2022 r.
Zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią:

a) gwarancja płynnościowa, udzielona przez BGK na kwotę 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
b) poręczenie udzielone przez ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH spółkę z grupy kapitałowej Protektor,
c) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie udostępnienie kredytu zostało obwarowane określonymi w umowie warunkami, w tym złożeniem dokumentów potwierdzających ustanowienie ww. zabezpieczeń, potwierdzeniu prawidłowości rozliczenia rat kredytu w ING Banku Śląskim oraz wpisaniu gwarancji płynnościowej, o której mowa powyżej, do rejestru BGK. Zarząd Emitenta informuje, że warunki uruchomienia linii kredytowej spełniły się w dniu 27.10.2020 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-27Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2020-10-27Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:PROTEKTOR
Adres:Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin
Telefon:081 532 22 31
Fax:081 532 02 00
Email:info@protektorsa.pl
www:www.protektorsa.pl
NIP:712-010-29-59
REGON:430068516

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy