pixelg
SA-PSr - 2020-09-18 - PunkPirates SPÓŁKA AKCYJNA (punkpirat)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki PunkPirates SPÓŁKA AKCYJNA (punkpirat) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-18
PunkPirates SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PunkPirates S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-071Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowskie Przedmieście13
(ulica)(numer)
22 567 00 0022 567 00 01
(telefon)(fax)
www.punkpiratres.io
(e-mail)(www)
113-268-28-30141064373
(NIP)(REGON)
Polscy Biegli sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży39199946
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(1 099)(2 002)(247)(467)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(515)(1 698)(116)(396)
Zysk (strata) netto(552)(1 527)(124)(356)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 181)(258)(266)(60)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 542502347117
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(32)(301)(7)(70)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów329(57)7413
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)22 353 00022 353 00022 353 00022 353 000
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję)-0,0232-0,0678-0,0052-0,0158
na 30.06.2020na 31.12.2019na 30.06.2020na 31.12.2019
Aktywa trwałe1 5341 412343331
Aktywa obrotowe4 8835 0871 0931 195
Aktywa, razem6 4176 4991 4371 526
Zobowiązania długoterminowe3013056772
Zobowiązania krótkoterminowe4 0563 683908865
Kapitał własny 2 0602 511461590
Kapitał podstawowy22 35322 3535 0055 249
Pasywa, razem6 4176 4991 4371 526
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)0,09220,11230,02060,0264
Wybrane dane finansowe jednostkowe sprawozdania finansowego
półrocze/2020półrocze/2019półrocze/2020półrocze/2019
Przychody ze sprzedaży3685820
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(507)(390)(114)(91)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(167)(1 253)(38)(292)
Zysk (strata) netto(202)(1 164)(45)(271)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (208)(319)(47)(74)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(12)-(3)-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej52631411873
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów306(5)69(1)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)22 353 00022 353 00022 353 00022 353 000
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażona w złotych na jedną akcję)-0,0090-0,0521-0,0020-0,0121
na 30.06.2020na 31.12.2019na 30.06.2020na 31.12.2019
Aktywa trwałe5 7415 3041 2851 246
Aktywa obrotowe51010611425
Aktywa, razem6 2515 4101 4001 270
Zobowiązania długoterminowe----
Zobowiązania krótkoterminowe3 7372 694837633
Kapitał własny 2 5142 716563638
Kapitał podstawowy22 35322 3535 0055 249
Pasywa, razem6 2515 4101 4001 270
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)0,11250,12150,02520,0285

Poniżej zostały przedstawione kursy walut zastosowane do przeliczenia wybranych pozycji finansowych:I półrocze 2020: średni kurs w okresie 4,4413, kurs na ostatni dzień okresu: 4,4660;I półrocze 2019: średni kurs w okresie: 4,2880, kurs na ostatni dzień okresu: 4,2585.Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania.Dane dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski:- na dzień 30.06.2020 r. - kurs 1 euro wynosił 4,4660 zł,- na dzień 31.12.2019 r. - kurs 1 euro wynosił 4,2585 zł.Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs średni w okresie 01.06.2020r. wynosił 1 euro = 4,4413 zł,- kurs średni w okresie 01.06.2019r. wynosił 1 euro = 4,2880 zł.Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PunkPirates_Rozszerzony skonsolidowany raport srodroczny 2020.pdfRozszerzony skonsolidowany raport śródroczny PunkPirates S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-18Maciej HazubskiPrezes Zarządu Maciej Hazubski
2020-09-18Wojciech PrzyłęckiWiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki
2020-09-18Leszek KrajewskiCzłonek Zarządu ds. rozwojuLeszek Krajewski


Nazwa jednostki:PunkPirates SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PunkPirates S.A.
Adres:Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa
Telefon:22 567 00 00
Fax:22 567 00 01
www:www.punkpiratres.io
NIP:113-268-28-30
REGON:141064373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy